Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 1: My Friends - Bạn của tôi

I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai. and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.

READ.

Click tại đây để nghe:

 


Ba is talking about his friends.

I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai, and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.

Bao is the most sociable. He is also extremely kind and generous. He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage, and he is a hard-working student who always gets good grades.

Unlike Bao, Khai and Song are quite reserved in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Song is our school’s star soccer player, and Khai likes the peace and quiet of the local library.

I am not as outgoing as Bao, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them.

Although we have quite different characters, the four of us are very close friends.

Dịch bài:

Ba đang nói về các bạn của cậu ấy .

Tôi khá may mắn có được nhiều bạn bè. Trong số bạn bè cùa tôi thì tôi dành nhiều thời gian chơi với Bảo, Khải và Song nhất. Tuy thế, mỗi chúng tôi lại có tính cách khác nhau.

Bảo là người dễ gần nhất. Cậu ấy cũng rất tốt bụng và rộng lượng. Cậu ấy dành thời gian rỗi của mình làm công tác tình nguyện ở trại trẻ mồ côi địa phương. Cậu ấy còn là một học sinh chăm chỉ và luôn đạt điếm cao.

Không giống như Bảo, Khải và Song khá rụt rè khi ở trước mọi người. Cả hai đều rất thích việc học hành, nhưng bọn họ lại thích ở ngoài lớp học hơn. Song là ngôi sao bóng đá của trường tôi, cỏn Khải thì thích sự yên tĩnh của thư viện địa phương.

Tôi thì không được cởi mở như Bảo, nhưng tôi thích nói chuyện đùa. Bạn bè thường thích tính hài hước của tôi. Tuy thế, có khi những câu đùa của tôi cũng làm cho họ khó chịu.

Mặc dù chúng tôi có tính cách khác nhau nhưng cả bốn chúng tôi lại là bạn bè thân thiết của nhau.

1. Choose the best answer and write.

(Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất)

a) Ba talks about _______ of his friends.

A. three             B. all

C. four              D. none

b) Bao’s volunteer work _______.

A. helps him make friends

B. causes problems at exam time

C. does not affect his school work

D. takes up a lot of time

c) Khai and Song_______.

A. like quiet places

B. don’t talk much in public

C. dislike school

D. enjoy sports

d) Ba's friends sometimes_______his jokes.

A. answer                    B. do not listen to

C. laugh at                  D. get tired of

Hướng dẫn giải:

a) A. three

b) C. does not affect his school work

c) B. don’t talk much in public

d) D. get tired of

Tạm dịch:

a) A. Ba nói về ba người bạn của mình.

b) C. Công việc tình nguyện của Bảo không ảnh hưởng đến việc học ở trường.

c) B. Khải và Song không nói nhiều khi ở trước mọi người.

d) D. Bạn bè của Ba đôi khi cảm thấy phiền vì những câu chuyện cười của cậu ấy.

2. Now answer the questions.

(Bây giờ em hãy trả lời câu hỏi.)

a) How does Ba feel having a lot of friends?

b) Who is the most sociable?

c) Who likes reading?

d) What is a bad thing about Ba’s jokes?

e) Where does Bao spend his free time?

f) Do you and your close friends have the same or different characters?

Hướng dẫn giải:

a) He feels lucky enough to have a lot of friends.

b) Bao is the most sociable.

c) Khai likes reading.

c) Sometimes Ba's jokes annoy his friends.

d) He spends his free time at a local orphanage.

f) I and my close friends have the same characters.

Tạm dịch:

a) Cảm giác của Ba khi có nhiều bạn bè như thế nào?

=> Cậu ấy cảm thấy may mắn khi có nhiều bạn bè.

b) Ai là người hòa đồng nhất?

=> Bảo là người hòa đồng nhất.

c) Ai là người thích đọc sách?

=> Khải thích đọc sách.

d) Điều gì không tốt khi nói về chuyện cười của Ba?

=> Đôi khi câu chuyện cười của Ba làm phiền bạn bè của cậu ấy.

e) Bảo dành thời gian rảnh của mình ở đâu?

=> Cậu dành thời gian rảnh rỗi tại một trại mồ côi địa phương.

f) Bạn và những người bạn thân của bạn có tích cách giống hay khác nhau?

=> Mình và những người bạn thân của mình có tính cách giống nhau.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me