Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8

Unit 2: Making arrangements - Sắp xếp

On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was bom in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.

READ.

Click tại đây để nghe:

 


On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was born in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.

In America, he worked with deaf-mutes at Boston University. Soon, Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone.

Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone: ‘Mr. Watson, come here. I want you.' This was the first telephone message.

Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1877 the first telephone was in commercial use. 

Dịch bài:

Alexander Graham Bell sinh ngày 3 thảng 3 năm 1847 ở Edinburgh. Ông là người Xcot-len mặc dù sau đó ông di cư sang Canada rồi sang Mỹ vào những năm 1870.

Ở Mỹ, ông đã làm việc với những người câm điếc ở trường Đại học Boston ít lâu sau đó, Bell bắt đầu thí nghiệm những cách truyền lời nói qua một khoảng cách dài. Thí nghiệm này của ông đã dẫn đến việc phát minh ra điện thoại.

Bell và viên trợ lý của ông, Thomas Watson, đã làm nhiều thí nghiệm và cuối cùng đã nảy ra ý sáng chế một dụng cụ mà lần đầu tiên họ giới thiệu vào năm 1876. Bell nói qua điện thoại: "Anh Watson, lại đây nào. Tôi cần anh. ” Đây là lời nhắn qua điện thoại đầu tiên.

Đi khắp nước Mỹ, Bell đã trình diễn phát minh của ông trước công chúng ở vô số cuộc triển lãm, và vào khoảng năm 1877 chiếc điện thoại đầu tiên được đưa vào sử dụng trong thương mại.

1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. 

(Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

  T F
a) Alexander G. Bell was born in the USA.     
b) He worked with deaf-mute patients in a hospital in Boston.    
c) Thomas Watson was Bell's assistant.    
d) Bell and Watson introduced the telephone in 1877.    
e) Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf-mutes over a long distance.    
f) Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions.    

Hướng dẫn giải:

  T F
a) Alexander G. Bell was born in the USA.     
b) He worked with deaf-mute patients in a hospital in Boston.    
c) Thomas Watson was Bell's assistant.    
d) Bell and Watson introduced the telephone in 1877.    
e) Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf-mutes over a long distance.    
f) Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions.    

Tạm dịch:

  Đúng  Sai
a) Alexander G. Bell sinh ra ở Mỹ.    

b) Ông làm việc với những bệnh nhân câm điếc tại một bệnh viện ở Boston.

   

c) Thomas Watson là trợ lý của Bell.

   

d) Bell và Watson đã giới thiệu điện thoại vào năm 1877.

   

e) Bell đã thử nghiệm với các cách truyền lời nói giữa những người câm điếc qua một khoảng cách dài.

   

f) Bell đã trình diễn sáng chế của mình tại rất nhiều triển lãm.

   

2. Put the events in the correct order.

(Hãy xếp các sự kiện sau theo trật tự đúng.)

Alexander Graham Bell...

a) went to live in the United States.

b) successfully demonstrated his invention.

c) worked with Thomas Watson.

d) was born in Scotland.

e) went to live in Canada.

f) invented the telephone.

g) worked with people who could neither speak nor hear.

Hướng dẫn giải:

1 - d              2 - e           3 - a

4 - g              5 - c           6 - b              7 - f

Tạm dịch:

Alexander Graham Bell ...

d) sinh ra ở Scotland.

e) đến sống ở Canada.

a) đến sống ở Hoa Kỳ.

g) làm việc với những người không nói được và cũng không nghe được.

c) làm việc với Thomas Watson.

b) đã triển lãm thành công sáng chế của mình.

f) phát minh ra điện thoại.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me