Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỐI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 62 chương VI trao đổi chất và năng lượng Sách bài tập Sinh học 8. Câu 1: Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng....

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 1. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng

A. Tổng hợp các chất hữu cơ.                    B. Vận động,

C. Tạo nhiệt.                                            D. Cả A , B và C.

Bài 2. Quá trình đồng hoá có đặc điểm

A. Phân giải chất hữu cơ.                       B. Tích luỹ năng lượng.

C. Tổng hợp chất hữu cơ.                        D. Cả B và C.

Bài 3. Quá trình dị hoá có đặc điểm

A. Phân giải chất hữu cơ.                        B. tích luỹ năng lượng,

C. Giải phóng năng lượng.                       D. cả A và C.

Bài 4. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào gồm

A. Tổng hợp chất hữu cơ và phân giải chất hữu cơ.

B. Tích luỹ năng lượng và giải phóng năng lượng. 

C. Đồng hoá và dị hoá.

D. Tổng hợp và tích luỹ năng lượng.

Bài 5. Hiện tượng "nổi da gà" là biểu hiện của hiện tượng

A. Giảm thoát nhiệt.                                B. Tăng sinh nhiệt,

C. Tăng thoát nhiệt.                                 D. Cả A và B.

Bài 6. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào có đặc điểm

A. thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài qua các hộ cơ quan vào cơ thể đồng thời môi trường ngoài cũng và có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

B. Thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài trực tiếp vào cơ thể và sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

C. Các chất dinh dưỡng và 02 tiếp nhận từ máu được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, các sản phẩm phân huỷ được thải vào môi trường trong.

D. Môi trường trong có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

Bài 7:Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có đặc điểm

A. Thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài qua các hệ cơ quan vào cơ thể đồng thời môi trường ngoài cũng tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

B. Thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài trực tiếp vào cơ thể có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

C. Các chất dinh dưỡng và 02 tiếp nhận từ máu được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, các sản phẩm phân huỷ được thải vào môi trường trong.

D. Môi trường trong có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

Bài 8. Sự trao đổi chất được thể hiện ở

A. Cấp độ cơ thể.

B. Cấp độ tế bào.

C. Cấp độ mô.

D. 2 cấp độ là cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào.

 

Lời giải:
 

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

D

D

D

C

D

C


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác