Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỐI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 63 chương VI trao đổi chất và năng lượng Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 7: Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có đặc điểm...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 7:Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có đặc điểm

A. Thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài qua các hệ cơ quan vào cơ thể đồng thời môi trường ngoài cũng tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

B. Thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài trực tiếp vào cơ thể có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

C. Các chất dinh dưỡng và 02 tiếp nhận từ máu được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, các sản phẩm phân huỷ được thải vào môi trường trong.

D. Môi trường trong có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

Bài 8. Sự trao đổi chất được thể hiện ở

A. Cấp độ cơ thể.

B. Cấp độ tế bào.

C. Cấp độ mô.

D. 2 cấp độ là cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào.

Bài 9. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc

A. Sự điều khiển của hộ thần kinh và các hoocmôn do tuyến nội tiết tiết ra.

B. Sự điều khiển của hệ thần kinh.

C. Thành phần thức ăn lấy vào.

D. Cấu tạo của hệ tiêu hoá.

Bài 10. Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào thực chất là

A. Sự trao đổi giữa hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường ngoài.

B. Sự trao đổi giữa hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường trong.

C. Sự trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường ngoài.

D. Sự trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường trong.

Bài 11. Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể thực chất là

A. Sự trao đổi giữa hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường ngoài.

B. Sự trao đổi giữa hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường trong.

C. Sự trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường ngoài.

D. Sự trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường trong.

Bài 12. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào có mối quan hệ là:

A. Trao đổi chất ở cấp cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và 02 cho tế bào và nhận các chất thải.

B. Trao đổi chất ở cấp tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể.

c. Sự trao đổi giữa hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường ngoài và trong.

D. Cả A và B.

 

Lời giải: 

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bàỉ 12

A

D

A

D

A

D


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác