Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 66 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8               273,05 – 90,27              81 – 8,89

2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25            

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a - ......- ......

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

4. Cả ba con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng hơn gà 0,9kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

 

2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25   

           x     = 9,25 – 2,47

          x      = 6,78        

b) x – 6,54 = 7,91

                x = 7,91 + 6,54

                x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

               x = 6,54 – 3,72

              x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

             x = 9,6 – 3,2

            x = 6,4

3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

\(\eqalign{
& \underbrace {8,6 - 2,7}_{5,9} - 2,3 \cr
& = 5,9\, - \,2,3 \cr
& = 3,6 \cr} \) 

Cách 2:

\(\eqalign{
& 8,6 - 2,7 - 2,3 \cr
& = 8,6 - \underbrace {(2,7 + 2,3)}_5 \cr
& = 8,6 - 5 = 3,6 \cr} \)

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

\(\eqalign{
& 24,57 - (11,37 + 10,3) \cr
& = \underbrace {24,57 - 11,37}_{13,2} - 10,3 \cr
& = 13,20 - 10,3 \cr
& = 2,90 \cr} \) 

Cách 2:

\(\eqalign{
& 24,57 - (11,37 + 10,3) \cr
& = 24,57 - 21,67 \cr
& = 2,9 \cr} \) 

4. 

Bài giải

Con vịt nặng: 1,5 + 0,9 = 2,4 (kg)

Gà và vịt cân nặng: 1,5 + 2,4 = 3,9 (kg)

Ngỗng cân nặng: 10,5 – 3,9 = 6,6 (kg)

Đáp số: 6,6 kg

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me