Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Giải bài tập trang 124, 125 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.3...

Câu 5 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.3.

 Bảng 31,3. Tóm tắt các quy luật di truyền

Tên quy luật.

Nội dung

Cơ sở tế bào học

Phân li

 

 

Tương tác gen không alen

 

 

Tác động cộng gộp

 

 

Tác động đa hiệu

 

 

Di truyền độc lập

 

 

Liên kết hoàn toàn

 

 

Hoán vị gen

 

 

Di truyền liên kết với giới tính

 

 

Trả lời:

Bảng 31.3. Tóm tắt các quy luật di truyền

Tên quy luật

Nội dung

Cơ sở tế bào

Phân li

 

Do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp.

Phân li, tổ hợp cặp NST tương đồng.

Tương tác gen không alen

Các gen không alen tương tác với nhau trong sự hình thành tính trạng.

Các cặp NST tương đồng phân li độc lập.

Tác động cộng gộp

Các gen cùng có vai trò như nhau đối với sự hình thành tính trạng.

Các cặp NST tương đồng phân li độc lập.

Tác động đa hiệu

1 gen chi phối nhiều tính trạng.

Như định luật phân li.

Phân li độc lập

Các cặp nhân tố di truyền (cặp alen) phân li độc lập với nhau trong phát sinh giao tử.

Như tương tác gen không alen.

Liên kết hoàn toàn

Các gen trên NST cùng phân li và tổ hợp trong phát sinh giao tử và thụ tinh.

Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng.

Hoán vị gen

Hoán vị các gen alen tạo sự tái tổ hợp của các gen không alen.

Trao đổi những đoạn tương ứng của cặp NST tương đồng.

Di truyền liên kêt với giới tính

Tính trạng do gen trên X quy định di truyền chéo, còn do gen trên Y di truyền trực tiếp.

Nhân đôi, phân li, tổ hợp của cặp NST giới tính.

 


Câu 6 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng ) vào bảng 31.4

Bảng 31.4. So sánh đột biến và thường biến

Các chỉ tiêu so sánh

Đột biến

Thường biến

- Không liên quan tới biến đổi trong kiểu gen

- Di truyền được

- Mang tính cá biệt, xuất hiện ngẫu nhiên

- Theo hướng xác định

- Mang tính chất thích nghi cho cá thể

- Là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá

 

 

 

 

Trả lời:

Bảng 31.4. So sánh đột biến và thường biến

Các chỉ tiêu so sánh

Đột biến

Thường biến

- Không liên quan với biến đổi trong kiểu gen

 

+

- Di truyền được

+

 

- Mang tính cá biệt, xuất hiện ngẫu nhiên

+

 

- Theo hướng xác định

 

+

- Mang tính thích nghi cho cá thể

 

+

- Là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá

+

 

 


Câu 7 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.5

Bảng 31.5. So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối

Các chỉ tiêu so sánh

Tự phối

Ngẫu phối

- Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ

- Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

- Tần số các alen không đổi qua các thế hệ

- Có cấu trúc p2 AA : 2pq Aa : q2 aa

- Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ

- Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú

 

 

Trả lời:

Bảng 31.5. So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối

Các chỉ tiêu so sánh

Tự phối

Ngẫu phối

- Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ

+

 

- Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

 

+

- Tần số các alen không đổi qua các thế hệ

+

+

- Có cấu trúc p2 AA : 2pq Aa : q2 aa

 

+

- Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ

+

 

- Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú

 

+

 


Câu 8 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.6

Bảng 31. 6. Nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống

Đối tượng

Nguồn vật liệu

Phương pháp

Vi sinh vật

 

 

Thực vật

 

 

Động vật

 

 

Trả lời:

Bảng 31. 6. Nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống

Đối tượng

Nguồn vật liệu

Phương pháp

Vi sinh vật

Đột biến

Gây đột biến nhân tạo

Thực vật

Đột biến, biến dị tổ hợp

Gây đột biến, lai tạo

Động vật

Biến dị tổ hợp (chủ yếu), đột biến

Lai tạo

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác