Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 12

Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập trang 51, 52, 53 SBT Địa lý 12. Bài 2. Cho bảng số liệu sau:

Bài 1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Điền các nội dung thích hợp vào bảng sau để thể hiện được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta

Cơ cấu

Xu hướng chuyển dịch

Theo ngành

 

Theo thành phần kinh tế

 

Theo lãnh thổ

 

Trả lời:

Cơ cấu

Xu hướng chuyển dịch

Theo ngành

-Ở khu vực I:

+Ngành NN: giảm(83.4-71.5%)

+Ngành TS: tăng (8.7-24.8%)

- Ở khu vực II:

+ Công nghiệp đang có xu hướng chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuất và đa dạng hóa sản phầm để phù hợp hơn với yêu cầu thị trường và tăng hiệu quả đầu tư.

- Ở khu vực III: Đã có những bước tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế và phát triển đô thị. Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời như: viễn thông, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư.. đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước.

Theo thành phần kinh tế

Chuyển biến tích cực, phù hợp với đường lối phát tiển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ đồi mới

Theo lãnh thổ

- Đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, các vùng chuyên canh(cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp)

- Nhiều trung tâm CN được hình thành và phát triển, hàng trăm KCN tập trung, khu chế xuất, khu CN cao ra đời đã đem lại sức sống không chỉ riêng cho ngành CN và cho cả nền KT Việt Nam.

- Cả nước đã hình thành  3 vùng kinh tế trọng điểm.

 


Bài 2 trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995-2010

(Đơn vị:%)

Năm

Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Công nghiệp-xây dựng

Dịch vụ

1995

27.2

28.8

44.0

1997

25.8

32.1

42.1

1998

25.8

32.5

41.7

2000

24.5

36.7

38.8

2005

21.0

41.0

38.0

2010

20.6

41.1

38.3

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2010.

b) Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch đó

Trả lời:

a) Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2010

b)

- Cơ cấu GDP ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp giai đoạn 1995-2010 giảm (27.2-20.6%)

-  Cơ cấu GDP ngành Công nghiệp-xây dựng tăng mạnh từ 1995-2010  (28.8-41.1%)

- Cơ cấu GDP ngành dịch vụ từ 1995-2010 giảm nhẹ

Xu hướng chuyển dịch như vậy là phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nguyên nhân:

Đường lối đổi mới đúng đắn, phù hợp với xu hướng chuyển dịch của thế giới và khu vực.

- Nhu cầu của thị trường phức tạp và tăng nhanh

- Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa nền kinh tế, chuyển từ nước Nông nghiệp sang nước Công nghiệp.


Bài 3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Cho bảng số liệu sau:

GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2010

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Thành phần

Năm 2000

Năm 2010

Nhà nước

170.1

668.3

Ngoài nhà nước

212.9

941.8

Có vốn đầu tư nước ngoài

58.6

370.8

Tổng

441.6

1980.9

a) Tính cơ cấu GDP Phân theo thành phần kinh tế của nước ta

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(Đơn vị:%)

Thành phần

Năm 2000

Năm 2010

Nhà nước

 

 

Ngoài nhà nước

 

 

Có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

Tổng

 

 

b) Nhận xét và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 2000-2010

Trả lời:

a)

(Đơn vị:%)

Thành phần

Năm 2000

Năm 2010

Nhà nước

38.5

33.7

Ngoài nhà nước

48.2

47.5

Có vốn đầu tư nước ngoài

13.3

18.8

Tổng

100

100

b) Giai đoạn 2000-2010 sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta có những chuyển biến tích cực:

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Các ngành kinh tế có vốn đầu tư Nhà nước và ngoài nhà nước giảm nhẹ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác