Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Giải bài tập trang 83 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Quần thể là gì? Nêu những đặc trưng của quần thể về mặt di truyền học...

Câu 1 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Quần thể là gì? Nêu những đặc trưng của quần thể về mặt di truyền học.

Trả lời:

Quần thể được hiểu là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm xác định, có mối quan hệ về mặt sinh sản (quần thể giao phối).

Về mặt di truyền học, người ta phân biệt quần thể tự phối và quần thể giao phối.


Câu 2 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Tần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Nó được xác định bằng cách nào?

Trả lời:

Tần số tương đối của alen được xác định bằng 2 cách:

-       Trường hợp tính trội không hoàn toàn dựa vào công thức:

 \(p = d + {h \over 2};q = r + {h \over 2}\)

-       Trường hợp tính trội hoàn toàn thì việc xác định tần số gen sẽ được xác định dựa vào q2 để xác định q, từ đó tính p = 1 - q. 


Câu 3 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Nêu những đặc điểm của quần thể tự phối.

Trả lời:

Kết quả nghiên cứu của ông cho thấy quá trình tự phối làm cho quần thể dần dần bị phân thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau và sự chọn lọc trong dòng không có hiệu quả.

Trong quá trình tự phối liên tiếp qua nhiều thế hệ. tần số tương đối của các alen không thay đổi nhưng tần số tương đối các kiểu gen hay cấu trúc di truyền của quần thể thay đổi. 


Câu 4 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa - lông khoang, aa - lông trắng.

Một đàn bò có 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng.

Xác định tần số tương đối của các alen A và a.

Trả lời:

Tần số tương đối của các alen A và a trường hợp này được xác định nhanh chóng khi vận dụng công thức tính theo tần số tuyệt đối. Trong đó: D là số lượng cá thể mang kiểu gen đồng hợp trội, H là số lượng cá thể mang kiểu gen dị hợp, N là tổng số cá thể trong quần thể.

 \(p = {{2D + H} \over {2N}} = {{2.4169 + 3780} \over {(4169 + 3780 + 756)2}} = 0,7\)

Như vậy tần số của gen A là 0,7; từ đây suy ra tần số tương đối của gen a :

q = 1 - p = 1 - 0,7 = 0,3 


Câu 5 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Một quần thể có 0,36 AA ; 0,48 Aa ; 0,16 aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp.

Trả lời:

Nếu quần thể tự phối liên tiếp sau 3 thế hệ thì cấu trúc di truyền của quần thể là:

0,57 A A + 0,06Aa + 0,37aa = 1 


Câu 6 trang 83 SGK Sinh học 12 nâng cao

Điều nào sau đây nói về quần thể tự phối là không đúng?

A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ tinh.

C. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.

D. Thể hiện tính đa hình. 

Trả lời:

Đáp án D. Thể hiện tính đa hình. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác