Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 7: World Population - Dân số thế giới

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

LISTENING

Before you listen

Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

1. Do you think that our world is overpopulated?

2. What continent has the largest population?

Hướng dẫn giải: 

1. Yes, I do.

2. Asia does.

Tạm dịch: 

1. Bạn có nghĩ rằng thế giới chúng ta hiện đang quá đông dân?

=> Có, tôi nghĩ vậy. 

2. Châu lục nào có dân số đông nhất?

=> Châu Á.

• Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 


Latin America                 particularly       inexpensive

developing countries      punishment       rank

improvement                shortage            generation

While you listen

- You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen to the interview and do the tasks that follow.

(Bạn sẽ nghe tiến sĩ Brown, một chuyên gia dân số thế giới, nói về dân số thế giới. Nghe cuộc phỏng vấn và làm các bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:


Task 1. Choose the best answer A, B, C or D for the following statements and questions.

(Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D cho các câu sau)

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A. over 6.7 billion                      C. about 6.7 million

B. 6.7 billion                              D. 6.6 billion

2. According to the expert, the population of the world increases by……….a year.

A. 66 million

B. about 66 million

C. 76 billion

D. about 76 million

3. According to the expert, the area that has the highest population growth rate is……...

A. Africa

B. Asia

C. Latin America

D. the Middle East 

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. death rates

B. birth rates

C. an increase in death rates

D. a decrease in death rates

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy                                           C. shortage of food

B. lack of hospitals and schools            D. poor living conditions

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. providing safe, inexpensive birth control methods

B. educating people

C. advising people to use birth control methods

D. strictly implementing a family planning policy

Hướng dẫn giải: 

1. A            2. B           3. C

4. D            5. A              6. C

Tạm dịch: 

1. Chuyên gia nói rằng có ......... .. người trên thế giới ngày nay.

A. trên 6,7 tỷ

B. 6,7 tỷ

C. khoảng 6,7 triệu

D. 6.6 tỷ

2. Theo chuyên gia, dân số thế giới tăng lên ......... một năm.

A. 66 triệu

B. khoảng 66 triệu

C. 76 tỷ

D. khoảng 76 triệu

3. Theo chuyên gia, khu vực có tỷ lệ tăng dân số cao nhất là ...... ...

A. Châu Phi

B. Châu Á

C. Châu Mỹ Latinh

D. Trung Đông

4. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính của sự bùng nổ dân số là ...............

A. tỷ lệ chết

B. tỷ lệ sinh

C. tăng tỷ lệ tử vong

D. giảm tỷ lệ tử vong

5. Những vấn đề sau đây KHÔNG được người nói đề cập đến?

A. trình độ học vấn

B. thiếu các bệnh viện và trường học

C. sự thiếu hụt thức ăn

D. điều kiện sống nghèo nàn

6. Những giải pháp sau đây KHÔNG được người nói đề cập đến?

A. cung cấp các phương pháp kiểm soát sinh sản an toàn và không tốn kém

B. giáo dục con người

C. tư vấn cho người dân sử dụng phương pháp kiểm soát sinh sản

D. thực hiện đúng chính sách kế hoạch hóa gia đình

Tapescript

Interviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured to have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?

Dr. Brown: Well, there arc over 6.700 million people in the world today, and the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.

Interviewer: Do all parts of the world have the same rate of population growth?

Dr. Brown: No, they don't. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first. Africa second, and Asia third.

Interviewer: What is the main reason for the population explosion?

Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fall in death rates. This is due to the improvement of the living conditions and medical care.

Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?

Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.

Interviewer: Can you make some suggestions on how to solve these problems?

Dr. Brown: I think, there are a number of solutions to the problems. The first is to educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to provide safe, inexpensive birth- control methods. The third is to strictly implement a family planning policy. And the fourth is to exercise strict and fair reward and punishment policies.

Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.

Dr. Brown: You're welcome. 

Dịch Tapescript: 

Phóng  viên: Chào buổi tối các quý bà và các quý ông. Trong chương trình của chúng tôi tối nay, chúng tôi rất vinh dự được chào đón  tiến sĩ Brown, một chuyên gia về dân số nổi tiếng thế giới. Tiến sĩ Brown, ông có thể cho chúng tôi biết đôi điều về dân số thế giới?

Tiến sĩ Brown: Vâng, có trên 6.700 triệu người trên thế giới hiện nay, và tổng số này đang tăng với tốc độ khoảng 76 triệu một năm. Các chuyên gia nói rằng vào năm 2015, dân số thế giới có thể lên tới 7 tỷ người.

Phóng viên: Liệu tất cả các nước trên thế giới có cùng tốc độ tăng dân số không?

Dr. Brown: Không, họ không. Dân số tăng nhanh ở một số nơi trên thế giới so với các nước khác. Châu Mỹ Latinh đứng đầu. Châu Phi thứ hai và châu Á thứ ba.

Phóng viên:  Lý do chính cho sự bùng nổ dân số là gì?

Tiến sĩ  Brown: Vâng, tôi nghĩ lý do chính là sự giảm tỷ lệ tử vong. Điều này là do sự cải thiện của điều kiện sống và chăm sóc y tế.

Phóng viên:  Tôi tin rằng sự bùng nổ của dân số đã gây ra nhiều vấn đề. Đúng không?

Tiến sĩ  Brown: Vâng, đúng vậy. Nó gây ra rất nhiều vấn đề như thiếu lương thực, thiếu các bệnh viện và trường học, mù chữ và mức sống thấp.

Phóng viên:  Ông  có thể đưa ra một số gợi ý về cách giải quyết những vấn đề này không?

Tiến sĩ  Brown: Tôi nghĩ, có một số giải pháp cho vấn đề. Thứ nhất là giáo dục con người và làm cho họ nhận thức được nguy cơ có thêm con. Thứ hai là cung cấp các biện pháp kiểm soát sinh sản an toàn, không tốn kém. Thứ ba là thực hiện đúng chính sách kế hoạch hóa gia đình. Và thứ tư là thực hiện các chính sách thưởng và phạt nghiêm ngặt và công bằng.

Phóng viên:  Cảm ơn rất nhiều vì đã ở cùng chúng tôi tối nay, bác sỹ Brown.

Tiến sĩ  Brown:  Không có gì.

Task 2. Listen again and answers the following questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Click tại đây để nghe:


1. According to experts, what will the population of the world be by the year 2015?

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world?

3. According to the expert, what is the reason for a fall in the death rates?

4. According to the expert, what problems does population explosion cause to the world, particularly to developing countries?

5. How many solutions did the expen offer and what are they?

Hướng dẫn giải: 

1. Over 7 billion.

2. He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.

3.The reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services and medical care.

4. They  are shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and poor living conditions.

5. The expert offered 4 solutions. They are

- to educate people and make them aware of the danger of having more children

- to provide safe, inexpensive birth-control methods

- to strictly implement a family planning policy

- to exercise strict and fair reward and punishment policies.

Tạm dịch: 

1. Theo các chuyên gia, đến năm 2015 dân số thế giới là bao nhiêu?

=> Hơn 7 tỉ.

2. Chuyên gia nói gì về tỉ lệ phát triển dân số ở một số nơi trên thế giới?

=> Ông nói rằng tỉ lệ tăng trưởng dân số thế giới ở các nơi khác nhau trên thế giới không giống nhau. Dân số phát triển ở một số nơi nhanh hơn nơi khác. 

3. Theo chuyên gia, vì sao tỉ lệ tử vong giảm?

=> Nguyên nhân là do giảm tỷ lệ tử vong là cải thiện dịch vụ sức khỏe cộng đồng và chăm sóc y tế.

4. Theo chuyên gia, sự bùng nổ dân số gây ra vấn đề gì cho thế giới, đặc biệt là các nưởc đang phát triển?

=> Đó là sự thiếu thức ăn, thiếu bệnh viện và trường học, mù chữ và điều kiện sống nghèo nàn.

5. Chuyên gia đã đưa ra bao nhiêu giải pháp và những giải pháp đó là gì?

=> Chuyên gia đưa ra 4 giái pháp. Đó là 

- giáo dục con người và làm cho họ ý thức được mối nguy hiểm khi có nhiều con hơn

- cung cấp biện pháp kiểm soát tỉ lệ sinh an toàn và không tốn kém

- thực hiện nghiêm chính sách kế hoạch hóa gia đình

- thực hiện các chính sách thưởng phạt công bằng và nghiêm minh. 

After you listen

Listen again. Work in groups. The summarise the main ideas of the passage.

(Nghe lại. Làm việc theo nhóm. Tóm tắt đại ý của đoạn hội thoại.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải: 

Học sinh có thể tóm tắt bằng các câu lời các câu hỏi sau:

- How many questions did the interview ask?

- What is the interview about?

- What did the expert say about the population of the world, the causes of population explosion, the problems it causes to the world, particularly to developing countries, and the solutions to the problems?

Tạm dịch: 

- Phóng viên đã hỏi bao nhiêu câu hỏi?

- Cuộc phỏng vấn về cái gì?

- Chuyên gia đã nói gì về dân số thế giới, nguyên nhân bùng nổ dân số, các vấn đề gây ra cho thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển, và giải pháp của vấn đề này là gì?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác