Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 13: Hobbies - Sở thích

Say which of the following you should like/ not like to do and why: (Nói điều nào dưới đây bạn thích/ không thích làm và tại sao:)

SPEAKING

Task 1. Say which of the following you should like/ not like to do and why.

(Nói điều nào dưới đây bạn thích/ không thích làm và tại sao)

• swimming

• fishing

• stamp-collecting

• mountain-climbing

• playing computer games

• reading books

• watching TV

• chatting with a friend on the phone

Hướng dẫn giải: 

What do you like doing in your free time?

- I like playing guitar in my free time.

- I enjoy singing when I have free time.

- I am interested in music.

- I spend much time on reading books.

- I love fishing best.

- I love swimming.

Tạm dịch: 

• bơi lội

• câu cá

• sưu tầm tem

• leo núi

• chơi các trò trên máy vi tính

• đọc sách

• xem TV

• tán gẫu với bạn trên điện thoại

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?

- Tôi thích chơi guitar trong thời gian rảnh.

- Tôi thích hát khi tôi có thời gian rảnh.

- Tôi thích âm nhạc.

- Tôi dành nhiều thời gian để đọc sách.

- Tôi thích câu cá nhất.

Task 2. Lan is talking to Huong about her hobby of collecting books. Practise reading their dialogue with a partner.

(Lan nói chuyện với Hương về sở thích sưu tầm sách. Thực hành bài đối thoại của họ với một bạn học.)

Huong : What is your hobby, Lan?

Lan : Well, 1 like collecting books.

Huong : Could you tell me how you collect your books?

Lan : Well, this must be done regularly. Whenever I find a book which is interesting I buy it immediately.

Huong : Where do you buy your books?

Lan : I buy some from the bookshop near my house and some others from second-hand book stalls. Sometimes my friends, my mum and dad give me some.

Huong : How do you organize your collection?

Lan : I classify them into different categories and put each category in one comer of my bookshelf with a name tag on it.

Huong : W'hat do you plan to do next, Lan?

Lan : I think I'll continue to make my collection richer and richer.

Dịch bài hội thoại:

Hương: Lan, sở thích của bạn là gì?

Lan: ừ, mình thích sưu tập sách.

Hương: Bạn có thể cho minh biết bạn sưu tập sách như thế nào?

Lan: Được. Việc này phải được thực hiện thường xuyên. Bất cứ khi nào mình tìm thấy một cuốn sách thú vị mình mua nó ngay lập tức.

Hương: Bạn mua sách ở đâu?

Lan: Mình mua từ một hiệu sách gần nhà mình và một số sách khác từ gian hàng sách cũ. Đôi khi bạn bè của mình, cha mẹ mình cho mình một ít.

Hương: Làm thế nào để bạn sắp xếp bộ sưu tập của bạn?

Lan: Mình phân loại chúng thành các loại khác nhau và mỗi thể loại để ở một góc của kệ sách với một thẻ tên trên đó.

Hương: Lan, bạn định làm gì tiếp theo?

Lan: Minh nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm cho bộ sưu tập của mình phong phú hơn.

Task 3. Work with a partner. Make a similar dialogue about collecting stamps. Use the suggestions below.

(Làm việc với một bạn học. Thực hiện một cuộc đối thoại tương tự về việc sưu tập tem. Sử dụng các gợi ý dưới đây.)

hobby

stamps

how to collect stamps

buy from post office

ask members of family, friends, relatives, postmen

make pen friends with people overseas exchange stamps with others 

how to organize stamps

classify stamps into categories: animals, plants, birds, landscape, people (heroes, politicians, football players, singers etc.) 

where to keep stamps

in album

why to collect stamps

broaden your knowledge: know more about landscape, people, animals, plants and trees

plan for the future

collect more stamps

Hướng dẫn giải: 

Viet: What is your hobby, Nam?

Nam: Well, I like collecting stamps.

Viet: Could you tell me how you collect your stamps?

Nam: Well, this must be done reguiarly. Whenever a new kind of stamp is issued. I buy it immediately. And I ask my friends, inland or overseas, to give me the stamps in their countries. Sometimes I exchange my stamps with my friends'.

Viet: How do you organize your collection?

Nam: I classify them according to the countries or to the categories: animals, plants, flowers,...

Viet: What do you plan to do next, Nam?

Nam: I think I’ll continue to make my collection richer and richer.

Tạm dịch: 

sở thích

tem

cách sưu tầm tem 

mua từ bưu điện

hỏi các thành viên trong gia đình, bạn bè, người đưa thư

kết bạn với người nước ngoài, trao đổi tem với người khác

cách tổ chức tem

phân loại tem thành các loại: động vật, thực vật, chim, cảnh quan, con người (anh hùng, chính trị gia, cầu thủ bóng đá, ca sĩ ...)

nơi giữ tem

trong album

tại sao sưu tàm tem

mở rộng kiến thức của bạn: biết thêm về cảnh quan, con người, động vật, thực vật và cây cối

kế hoạch tương lại

sưu tầm nhiều tem hơn

Việt: Sở thích của bạn là gì, Nam?

Nam: Vâng, mình thích thu thập tem.

Việt: Bạn có thể cho mình biết cách thu tem của bạn?

Nam: Vâng, điều này phải được thực hiện thường xuyên. Bất cứ khi nào phát hành một loại tem mới. Tôi mua ngay. Và tôihỏi bạn bè của tôi, trong nước hay nước ngoài, cho tôi tem ở nước họ. Đôi khi tôi đổi tem của mình với bạn bè.

Việt: Làm thế nào để bạn tổ chức bộ sưu tập của bạn?

Nam: Tôi phân loại chúng theo các quốc gia hoặc theo các loại: động vật, thực vật, hoa, ...

Việt: Bạn sẽ làm gì kế tiếp, Nam?

Nam: Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục làm cho bộ sưu tập của tôi ngày càng phong phú hơn.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác