Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Work in pairs. Which of the following leisure activities do you think. British people often do in their spare time?

READING

Before you read

Work in pairs. Which of the following leisure activities do you think. British people often do in their spare time?

(Làm việc theo cặp. Các hoạt động giải trí nào sau đây bạn nghĩ rằng người dân Anh thường làm trong thời gian rảnh rỗi của họ?)

- reading books/ newspapers

- watching T.V/ videos 

- playing sports

- shopping

- singing

- meeting friends

- listening to music

- watching sports 

- spending time outdoors 

- playing a musical instrument

Tạm dịch: 

đọc sách/báo chí

xem ti vi/ video

chơi thể thao

mua sắm

hát

gặp gỡ bạn bè

nghe nhạc

xem thể thao

đi dã ngoại ngoài trời

chơi một loại nhạc cụ

While you read

Read the passage and then do the tasks that follow. 

(Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:


“All work and no play makes Jack a dull boy”, goes an English saying. Recreation and entertainment are important to people anywhere in the world. However, forms of popular entertainment are different in different countries.

In Britain, the most common leisure activities are home based. Watching television is by far the most popular pastime, and nearly all households have a television set. Over 51 per cent of households have two or more television sets and average viewing time for the population aged four and over is 25 hours a week. Other pursuits include listening to music, reading, do-it-yourself home improvements, and gardening.

British people are also very interested in watching and taking part in sports. Walking and swimming are the two most popular sporting activities, being almost equally undertaken by men and women. Snooker, pool and darts are the next most popular sports among men. The most popular spectator sports are football and rugby in w inter, and cricket and athletics in summer.

In the last few years in Britain, a new trend has been developing, i.e., taking weekend or holiday courses. There is an enormous range of courses on offer. The course can be as simple as bricklaying or as sophisticated as making your own stock market decisions. For people who are interested in arts, there are courses in painting or drawing. People who like music can take a course in karaoke singing. Courses like shoemaking or glass engraving provide people with practical skills they can do with their hands. Those who want to improve their minds can take a course of “Living with more meaning”. Entry qualifications to weekend courses are generous, that is, generally no qualifications are necessary, apart from an ability to pay the fees, which may be quite high.

Dịch bài đọc:

Người Anh có câu: "Học mà không chơi biến Jack thành một cậu bé ngu si đần độn". Vui chơi giải trí là quan trọng đối với mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, các hình thức giải trí phổ biến khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Tại Anh, các hoạt động giải trí phổ biến nhất diễn ra ngay trong nhà. Xem ti vi là trò tiêu khiển phổ biến nhất, và gần như tất cả các hộ gia đình có một chiếc ti vi. Trên 51% hộ gia đình có từ hai ti vi trở lên và thời gian xem trung bình của người từ 4 tuổi trở lên là 25 giờ mỗi tuần. Các hoạt động khác bao gồm nghe nhạc, đọc sách, tự mình tân trang nhà cửa và làm vườn.

Người dân Anh cũng rất quan tâm đến việc xem và tham gia các môn thể thao. Đi bộ và bơi lội là hai hoạt động thể thao phổ biến nhất được hầu hết nam giới và phụ nữ tham gia. Snookers, bi-a 16 bi và phi tiêu là những môn thể thao phố biến tiếp theo ở nam giới. Các môn thể thao dành cho khán giả phổ biến nhất là bóng đá và bóng bầu dục vào mùa đông, bóng chày và điền kinh vào mùa hè.

Trong những năm gần đây, một xu hướng mới đã được phát triển, ví dụ như tham gia các khóa học cuối tuần hoặc ngày lễ. Có rất nhiều các khóa học được mở. Các khóa học có thể đơn giản như lát gạch hoặc phức tạp như chơi, tham gia thị trường chứng khoán. Đối vời những người quan tâm đến nghệ thuật, có những khóa học vẽ. Những người thích âm nhạc có thể tham gia khóa học hát karaoke. Các khóa học như đóng giày, chạm khắc thủy tinh cung cấp cho mọi người các kĩ năng thực tiễn giúp họ có thể làm bằng chính đôi tay của mình. Những người muốn mở mang đầu óc có thể tham gia khóa học "Sống ý nghĩa hơn". Các điều kiện tham gia các khóa học cuối tuần rất dễ, có nghĩa là, không cần chứng chỉ gì ngoài khả năng chi trả lệ phí, có thể là khá cao.

Task 1. The words/ phrases in italics in the following sentences all appear in the passage. Circle the correct answer.

(Tất cả các từ/ cụm từ in nghiêng trong các câu sau xuất hiện trong đoạn văn. Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

1. The activities are home based. They are organized………..

A. at home

B. outdoors

C. in the basement of the house

2. Television viewing is by far the most popular pastime. This means………..

A. people have to go very far to watch television

B. television viewing is much more popular than any other pastime

C. television viewing is as popular as other pastimes

3. There are many different courses on offer. This means….....

A. there are many different courses on television

B. there are many different courses to be taken

C. there are many different courses that teach people to make offers

4. Besides watching television, people have other pursuits. This means…….

A. besides watching television, people have other leisure activities

B. besides watching television, people have to work

C. besides watching television, people don’t enjoy doing anything else

5. Spectator sports are……………

A. sports people take part in

B. sports people often watch

C. beautiful sports

6.  Entry qualifications are……………

A. necessary conditions for being admitted to the course

B. ability to pay the fees

C. entry examinations

Hướng dẫn giải: 

1. A            2. B              3. B

4. A            5. B              6. A

Tạm dịch: 

1. Các hoạt động ở nhà. Họ được tổ chức ......... ..

A. ở nhà

B. ngoài trời

C. ở tầng hầm của ngôi nhà

2. Truyền hình xem là phổ biến nhất của trò tiêu khiển. Điều này có nghĩa là………..

A. Người ta phải đi rất xa để xem truyền hình

B. xem truyền hình phổ biến hơn bất kỳ hoạt động giải trí khác

C. truyền hình xem cũng phổ biến như các trò vui khác

3. Có rất nhiều khóa học khác nhau được cung cấp. Điều này có nghĩa là….....

A. Có nhiều khóa học khác nhau trên truyền hình

B. có nhiều khóa học khác nhau được thực hiện

C. Có rất nhiều các khóa học khác nhau mà dạy cho mọi người để làm cho cung cấp

4. Ngoài việc xem truyền hình, mọi người còn có các hoạt động theo đuổi khác. Điều này có nghĩa là…….

A. ngoài việc xem truyền hình, người ta còn có các hoạt động giải trí khác

B. ngoài việc xem truyền hình, người ta phải làm việc

C. Ngoài việc xem truyền hình, mọi người không thích làm bất cứ điều gì khác

5. Các môn thể thao quần chúng là ...............

A. thể thao người tham gia

B. người chơi thể thao thường xuyên xem

C. thể thao đẹp

6. Trình độ nhập học là ...............

A. Các điều kiện cần thiết để được nhận vào khóa học

B. khả năng thanh toán phí

C. kiểm tra nhập cảnh

Task 2. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. Why are recreation and entertainment important to people?

2. What sports do the British like watching?

3. What sports do they like taking part in?

4. Why do many British people take weekend courses?

Hướng dẫn giải: 

1. Because without them, people will become dull/ bored.

2. Football and rugby in winter, and cricket and athletics in summer.

3. Walking and swimming.

4. Because these courses will bring them great pleasure, entertainment and their life will be more meaningful.

Tạm dịch: 

1. Tại sao tiêu khiển và giải trí là quan trọng với con người?

=> Bởi vì không có chúng con người sẽ rất nhàm chán. 

2. Người Anh thích xem môn thể thao nào?

=> Bóng đá và bóng bầu dục vào mùa đông, và cricket và điền kinh vào mùa hè. 

3. Họ thích tham gia chơi môn thể thao nào?

4. Tại sao nhiều người Anh tham gia các khóa học cuối tuần?

=> Bởi vì những khóa học này sẽ mang lại cho họ nhiều niềm vui, giải trí và cuộc sống của họ sẽ ý nghĩa hơn. 

After you read

Work in pairs. Discuss the question: Which of the British leisure activities mentioned in the passage are also popular in Vietnam. Which are not?

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi về các hoạt động giải trí người Anh được đề cập trong đoạn cũng phổ biến tại Việt Nam? Cái nào  không phổ hiến.)

Hướng dẫn giải: 

A: Do you think the British leisure activities are the same as those in Vietnam?

B: I think some popular leisure activities in Vietnam are watching TV, gardening and karaoke singing.

A: You're right. There’s no doubt about that. Besides, Vietnamese people like playing sports such as football, volleyball and swimming in their free time, too.

Tạm dịch: 

A: Bạn có nghĩ rằng những hoạt động tiêu khiển của người Anh giống với ở Việt Nam?

B: Mình nghĩ một số hoạt động phổ biến ở Việt Nam là xem tivi, làm vườn và hát karaoke. 

A: Đúng vậy. Không nghi ngờ gì về điều đó cả. Bên cạnh đó, người Việt Nam thích chơi thể thao như bóng đá, bóng chuyền và bơi lội trong thời gian rảnh rỗi. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác