Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Combine the sentences using both...and, neither….or, or neither... nor.

LANGUAGE FOCUS

- Pronunciation: /ts/ - /dz/ - /t/ - /d/

- Grammar:

1. Conjunctions: both .... and, not only........... but also,

either..... or, neither....... nor

2. Cleft sentences in the passive

Tạm dịch: 

- Phát âm: /ts/ - /dz/ - /tʃt/ - /dʒd/

- Ngữ pháp: 

1. Liên từ: cả...và, không những... mà còn, hoặc là... hoặc là, không... cũng không

2. Câu chẻ dạng bị động 

Pronunciation

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud these sentences.

(Thực hành đọc to những câu sau)

1. He usually sits at the back of the class.

2. She has lots of friends.

3. When he was young, he watched television three hours a day.

4. We managed to get three tickets for the match.

5. They bridged the river, then pitched their tent on the bank.

Tạm dịch: 

1. Anh thường ngồi ở phía sau lớp.

2. Cô ấy có rất nhiều bạn.

3. Khi ông còn bé, anh ấy xem truyền hình ba giờ một ngày.

4. Chúng tôi có thể mua được ba vé cho trận đấu.

5. Họ bắc cầu qua sông, sau đó dựng lều trên bờ sông.

Exercise 1. Combine the sentences using both...and, neither….or, or neither... nor. 

(Nối câu bởi sử dụng both...and, either...or, hoặc neither...nor.)

1. Jim is on holiday and so is Carol.

2. George doesn’t smoke and he doesn't drink.

3. Jim hasn't got a car. Carol hasn't got a car, either.

4. It was a very boring film. It was very long, too.

5. Is that man’s name Richard? Or is it Robert? It’s one of the two.

6. I haven't got time to so on holiday. And I haven't got the money.

7. We can leave today or we can leave tomorrow.

8. Helen lost her passport at the airport. She also lost her wallet there.

9. There are good reasons for using bicycle in big cities: They are clean. They are also easy to park.

10. On Friday evening, sometimes I go to the cinema, sometimes I stay at home and watch T.V.

Hướng dẫn giải: 

1. Both Jim and Carol are on holiday.

2. George neither smokes nor drinks.

3. Neither Jim nor Carol has got a car.

4. The film was both long and boring.

5. That man's name is either Richard or Robert.

6. I’ve got neither time nor money to go on holiday.

7. We can leave either today or tomorrow.

8. Helen lost both her passport and wallet at the airport.

9. There are good reasons for using bicycles in big cities: They are both clean and easy to park.

10. On Friday evening, I either go to the cinema or stay at home and watch T.V.

Tạm dịch: 

1. Jim đang đi nghỉ mát và Carol cũng vậy.

=> Cả Jim và Carol đều đi nghỉ mát. 

2. George không hút thuốc và anh ta cũng không uống rượu.

=> George không hút thuốc cũng không uống rượu.

3. Jim không có xe hơi. Carol cũng không có xe hơi.

=> Không Jim cũng không Carol có ô tô. 

4. Đó là một bộ phim rất nhàm chán. Nó cũng rất dài.

=> Bộ phim vừa dài vừa chán. 

5. Tên của người đàn ông đó là Richard? Hay là Robert? Đó là một trong hai.

=> Tên của người đàn ông đó hoặc là Richard hoặc là Robert. 

6. Tôi không có thời gian để đi nghỉ mát. Và tôi cũng không có tiền.

=> Tôi không có thời gian cũng không có tiền để đi nghỉ mát. 

7. Chúng ta có thể rời khỏi ngày hôm nay hoặc chúng ta có thể rời đi vào ngày mai.

=> Chúng ta có thể rời đi vào hôm nay hoặc ngày mai. 

8. Helen mất hộ chiếu tại sân bay. Cô ấy cũng bị mất ví của mình ở đó.

=> Helen mất cả hộ chiếu và ví ở sân bay. 

9. Có lý do chính đáng để sử dụng xe đạp ở các thành phố lớn: Chúng sạch sẽ. Chúng cũng dễ dàng đỗ xe.

=> Những lý do chính đáng để sử dụng xe đạp ở thành phố lớn: Chúng sạch và dễ đỗ xe. 

10. Vào tối thứ Sáu, đôi khi tôi đi xem phim, đôi khi tôi ở nhà và xem T.V.

=> Vào tối thứ 6, tôi hoặc là đi xem phim hoặc là ở nhà xem tivi. 

Exercise 2. Change the sentences into cleft sentences in the passive. 

(Đổi sang câu chẻ (câu nhấn mạnh) ở thể bị động.)

1. Fans gave Christina lots of flowers.

2. The pedestrian asked the policeman for direction to the post office.

3. People talked a lot about his house.

4. His father bought him a bicycle for his birthday.

5. He described his hometown in his novel.

6. She frightened the children.

7. Her younger sister broke her glasses.

8. The Prince kissed my younger sister at the party.

9. My father gave me this story book as a birthday present.

10. Vietnamese people celebrate Tet as the greatest occasion in a year.

Hướng dẫn giải: 

1. It was Christina who/ whom was given a lot of flowers by fans.

2. It was the policeman who/ whom was asked for direction to the post office.

3. It was his house that was talked a lot about.

4. It was the bicycle that was bought for him for his birthday.

5. It was his hometown that was described in his novel.

6. It was the children who were frightened.

7. It was her glasses that were broken.

8. It was my younger sister who was kissed at the party by the Prince.

9. It was this story book that was given to me as a birthday present by my father.

10. It is Tet that is celebrated as the greatest occasion in a year by the Vietnamese.

Tạm dịch: 

1. Người hâm mộ tặng Christina nhiều hoa.

=> Chính Christina là người được người hâm mộ tặng rất nhiều hoa.

2. Người đi bộ nhờ cảnh sát chỉ đường đến bưu điện.

=> Đó là cảnh sát viên được nhờ chỉ đường đến bưu điện.

3. Mọi người nói rất nhiều về ngôi nhà của anh ấy.

=> Đó là ngôi nhà của anh ấy cái mà đã được nói rất nhiều về.

4. Bố anh mua cho anh một chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật.

=> Đó là chiếc xe đạp đã được mua cho anh ta vào ngày sinh nhật.

5. Ông mô tả quê hương của mình trong cuốn tiểu thuyết của mình.

=> Đó là quê hương của ông đã được mô tả trong cuốn tiểu thuyết của ông.

6. Cô ấy đã làm những đứa trẻ hoảng sợ.

=> Đó là những đứa trẻ bị làm cho hoảng sợ.

7. Em gái của cô đã phá vỡ kính của cô ấy.

=> Đó là cặp kính của cô ấy đã bị vỡ.

8. Hoàng tử hôn em gái tôi trong bữa tiệc.

=> Đó là em gái tôi đã được hôn tại bữa tiệc bởi hoàng tử .

9. Cha tôi đã cho tôi cuốn sách câu chuyện này như một món quà sinh nhật.

=> Đó là cuốn sách câu chuyện đã được tặng cho tôi như một món quà sinh nhật của cha tôi.

10. Người Việt ăn mừng Tết là dịp lớn nhất trong một năm.

=> Đó là Tết được tổ chức là dịp lớn nhất trong năm của người Việt Nam.

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác