Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 4: Volunteer work - Công việc Tình Nguyện

Tick (✓) the best answer to the questions that suit you. (Đánh dấu (✓) câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi phù hợp với bạn.)

C. LISTENING

BEFORE YOU LISTEN

Tick (✓) the best answer to the questions that suit you.

(Đánh dấu (✓) câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi phù hợp với bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. from time to time

2. through fun raising activities

3. all the kind of work

Tạm dịch: 

1. Bạn hỗ trợ các tổ chức từ thiện thường xuyên như thế nào?

đều đặn

thỉnh thoảng

không bao giờ

2. Cách tổ nhất để gây quỹ ủng hộ các tổ chức từ thiện là gì?

thông qua quyên góp

thông qua thuế

thông qua các hoạt động gây quỹ

3. Bạn thích những loại công việc tình nguyện nào hơn?

giúp đỡ người gia

giúp đỡ người nghèo

giúp đỡ người ốm 

Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:Organisation for Educational Development             Spring School

co-operate        disadvantaged children       fund-raising         co-ordinate

WHITE YOU LISTEN

Click tại đây để nghe:

 

Task 1. Listen and fill in the missing information.

(Lắng nghe và điền thông tin còn thiếu.)

1. Spring School is an _____ school in Ho Chi Minh City.

2. Around _____ live and study at the school.

3. About _____ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in _____.

5. The school requires _____ to help organise their fund-raisina dinner held annually in _____.

Hướng dẫn giải:

1. Spring School is an informal school in Ho Chi Minh City.

2. Around 30 streets children live and study at the school.

3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998.

5. The school requires volunteers to help organise their fund-raising dinner held annually in June.

Tạm dịch: 

1. Spring School là một trường không trang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống và học tập tại trường. 

3. Khoảng 250 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ quận 1 thường xuyên tham gia lớp học. 

4. Tổ chức Phát triển Giáo dục hợp tác với Spring School thành lập lớp tiếng Anh năm 1998. 

5. Trường học kêu gọi những bạn tình nguyện giúp đỡ tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hằng năm vào tháng 6. 

TAPESCRIPT

Spring School is an informal school. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City. Around 30 streets children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.

It is hoped that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Dịch Tapescript: 

Spring School là một trường bình dân. Nó cung cấp những lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống và học tập tại trường và khoảng 250 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ quận 1 tham gia lớp học. 

Tổ chức phát triển giáo dục hợp tác với Spring School thành lập các lớp tiếng Anh vào năm 1998. Các lớp khiêu vũ, kịch, hát và nhạc dân tộc được thành lập một năm sau đó. Trẻ em ở các lớp này tham gia vào các chương trình biểu diễn gây quỹ. Họ gây quỹ để tiếp tục các lớp tiếng Anh và nghệ thuật. 

Spring School cần những tình nguyện viên giúp tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hàng năm vào tháng 6. Đây là một buổi tối thú vị trong đó trẻ em nhảy múa, hát và chơi nhạc ở một trong những khách sạn lớn nhất thành  phố Hồ Chí Minh. Họ cũng cần những tình nguyện viên nước ngoài để liên lạc với các nhà tài trợ và giúp mở rộng các hoạt động trường học. Các tình nguyện viên được yêu cầu từ tháng 2 đến tháng 7 để giúp tổ chức những sự kiện này. 

Hi vọng rằng nhiều trường học như Spring School sẽ sớm được thành lập ở những thành phố khác ở Việt Nam. 

Task 2. Listen again and answer the questions.

(Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:1. What is the aim of Spring School?

2. What classes were set up in 1999?

3. Why do children participate in fund-raising performances?

4. Where do children dance, sing and play music?

5. Why are foreign volunteers needed?

Hướng dẫn giải:

1. It provides classes to disadvantaged children in Ho Chi Minh City.

2. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.

3. Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.

4. They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.

5. Because the school needs help to contact sponsors and expand the school activities. 

Tạm dịch: 

1. Mục đích của Spring School là gì?

=> Nó cung cấp những lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Những lớp nào được thành lập vào năm 1999?

=> Các lớp khiêu vũ, hát, kịch và nhạc dân tộc được thành lập năm 1999.

3. Tại sao trẻ em tham gia vào các chương trình biểu diễn gây quỹ?

=> Bởi vì chúng cần tiền để tiếp tục các lớp tiếng Anh và biểu diễn nghệ thuật. 

4. Trẻ em khiêu vũ, hát và chơi nhạc ở đâu?

=> Chúng khiêu vũ, hát và chơi nhạc ở một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Tại sao cần tình nguyện viên người nước ngoài?

=> Tại vì nhà trường cần liên hệ với các nhà tài trợ và mở rộng hoạt động của trường. 

AFTER YOU LISTEN

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions.

(Tóm tắt câu chuyện về Spring School, bằng cách sử dụng những lời đề nghị đưa ra.)

•      The aim of Spring School

•      The number of children who live and study at the school or attend classes

•      The activities the children at the school take part in

•      The kinds of volunteers that Spring School requires

Hướng dẫn giải:

The aim of Spring School is to provide classes to disadvantaeed children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to contact sponsors and help to expand school activities.

Tạm dịch: 

Mục đích của trường học Mùa xuân là cung cấp lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống và học tập ở trường và khoảng 250 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ quận 1 tham gia lớp học. Các em tham gia vào các chương trình biểu diễn gây quỹ. Trường học Mùa xuân cần những tình nguyện viên nước ngoài để liên hệ với các nhà tài trợ và giúp mở rộng các hoạt động của trường. 

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác