Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 1: Friendship - Tình bạn

Ask and answer the following questions (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau đây .)

C. LISTENING

BEFORE YOU LISTEN

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau đây .)

1. Who is your best friend?

2. How did you happen to meet him or her?

3. How long have vou known each other?

4. What qualities do you admire in your best friend?

Hướng dẫn giải:

1. My best friend is Trinh.

2. I met her when I was in grade 8 on the first day at the beginning of the academy year.

3. We have known each other for 3 years

4. I admire her because she is helpful, unselfish, truthful, and reliable.

Chú ý: Thông tin được gạch chân có thể thay đổi theo ý kiến cá nhân. 

Tạm dịch: 

1. Người bạn tốt nhất của bạn là ai?

=> Bạn tốt nhất của tôi là Trinh. 

 

2. Bạn đã gặp bạn ấy như thế nào?

=> Tôi gặp bạn ấy khi tôi học lớp 8 vào ngày đầu tiên của năm học mới. 

3. Các hạn biết nhau được bao lâu rồi?

=> Chúng tôi biết nhau khoảng 3 năm rồi. 

4. Bạn cảm phục phẩm chất gì ở người bạn của mình?

=> Tôi thích bạn ấy vì bạn ấy hay giúp đỡ mọi người, không ích kỷ, thật thà và đáng tin cậy. 

 

Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:apartment building          guitarist           motorbike

sense of humour            favourite            around

WHILE YOU LISTEN

You will hear Lan and Lona talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow.

(Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và làm các bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

 

 

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Hãy nghe và quyết định các câu sau đúng hay sai.)

Lan’s Talk

T

F

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

 

 

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

 

 

3. Lan spent two days in Do Son.        

 

 

4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.    

 

 

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.  

 

 

6.  Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son.

 

 

Long’s Talk

1.  Minh and Long have been friends since school.

 

 

2.  Long was a guitarist.          

 

 

3. Long loves Minh’s sense of humour.

 

 

4.  They have a lot of things in common.           

 

 

5.  Minh always helped Long out of difficulties. 

 

 

Hướng dẫn giải:

Lan’s Talk

T

F

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

 

 x

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

 

 x

3. Lan spent two days in Do Son.        

 x

 

4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.    

 

 x

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.  

 x

 

6.  Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son.

 

 x

Long’s Talk

1.  Minh and Long have been friends since school.

 

 x

2.  Long was a guitarist.          

 

 x

3. Long loves Minh’s sense of humour.

 x

 

4.  They have a lot of things in common.           

 x

 

5.  Minh always helped Long out of difficulties. 

 x

 

Tạm dịch: 

Lan’s Talk

T

F

1. Hà và Lan sống chung trong khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. 

 

 x

2. Lan nghĩ rằng người Hải Phòng không thân thiện.

 

 x

3. Lan đã trải qua 2 ngày ở Đồ Sơn.        

 x

 

4. Hà dẫn Lan đến Đồ Sơn bằng xe máy.    

 

 x

5. Hà giới thiệu Lan với một số người bạn ở đây.  

 x

 

6. Hà và Lan đã trở thành bạn từ chuyến đi đến Đồ Sơn của Lan.

 

 x

Long’s Talk

1. Minh và Long là bạn bè từ khi đi học.

 

 x

2. Long là người chơi đàn ghi-ta.          

 

 x

3. Long thích sự hài hước của Minh.

 x

 

4. Họ có nhiều điểm chung.           

 x

 

5. Minh luôn giúp đỡ Long khi khó khăn. 

 x

 


Tapescript: 

Lan’s talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to set to know her when I was going on a two-day trip to Doson last year and I didn't know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you." So she rode on her motorbike to Doson and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he's very very funny, and that's one of my favourite things about him. And over the years. we have been through good times and bad times with each other, and that's one of the thines I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he's really a good friend, and he's a very good listener, and he always helped me through.

Tạm dịch Tapescript: 

Bài nói của Lan 

Bạn tốt nhất của tôi là Hà. Chúng tôi làm bạn được một khoảng thời gian dài. Chúng tôi đã từng sống chung ở khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Gia đình của bạn ấy đã chuyển đến Hải Phòng năm 1985. Người ta nói rằng người Hải Phòng lạnh lùng, nhưng Hà thì thật sự thân thiện. Tôi biết bạn ấy trong một chuyến du lịch 2 ngày đến Đồ Sơn năm ngoái và tôi đã không biết bất cứ ai ở đây cả. Tôi đã gọi cho Hà và bạn ấy quá đỗi thân thiện, bạn ấy bảo " Ồ mình sẽ đến thăm bạn." Vì vậy bạn ấy đi xe máy đến Đồ Sơn và 20 phút sau bạn ấy ở đây. Bạn ấy ở cùng với chúng tôi khoảng 2 ngày. Bạn ấy tình cờ quen biết nhiều người ở đây, vì vậy bạn ấy đã dẫn tôi đi xung quanh để giới thiệu, và chúng tôi làm bạn từ đó. 

Bài nói của Long

Bạn tốt nhất của tôi là Minh. Chúng tôi gặp nhau lúc học đại học. Ở đây tôi hát và Minh là người chơi đàn ghi ta. Vì vậy chúng tôi làm việc cùng nhau rất nhiều. Minh rất vui tính và hài hước, và đó là một trong những điều tôi thích ở bạn ấy. Năm tháng trôi qua chúng tôi cùng nhau trải qua những lúc vui buồn, và đó là một trong những điều tôi thích nhất về bạn ấy. Và chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau. Chúng tôi thích cùng nhau đi xem phim và xem kịch. Nhưng khi chúng tôi khó khăn bạn ấy luôn là người bạn tốt, luôn là người biết lắng nghe và giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. 

Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below.

(Hãy nghe lại và ghi lại các ý tưởng trong bảng dưới đây.)

Click tại đây để nghe:

 

How and where they met

What they like about their friends

Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải:

 

How and where they met

What they like about their friends

Lan

-   They used to live in the same residential area in Hanoi.

-   Lan went on a holiday to Do Son and Ha went there to visit her.

-   Ha's very friendly and helpful.

-   Ha's sociable. She's got many friends in Do Son and she introduced Lan around.

Long

-  They met in college.

-   Minh played the guitar. Long was a singer.

-   They worked together.

-   Minh has a sense of humour.

-   Minh likes to go to plays and movies.

-   Mirth is a good listener.

-   Minh is friendly and helpful.

Tạm dịch:

 

Họ gặp nhau như thế nào và ở đâu

Họ thích gì về bạn của mình

Lan

-   Họ đã từng sống trong cùng một khu dân cư ở Hà Nội.

-   Lan đi nghỉ mát ở Đồ Sơn và Hà đến thăm bạn ấy.

-   Hà rất thân thiện và giúp đỡ mọi người.

-   Hà rất hòa đồng. Bạn ấy có nhiều bạn ở Đồ Sơn và giới thiệu Lan với mọi người.

Long

-  Họ gặp nhau ở đại học.

-   Minh chơi đàn ghi - ta. Long là người hát.

-   Họ làm việc cùng nhau.

-   Minh có khiếu hài hước.

-   Minh thích xem kịch và xem phim.

-   Minh là người biết lắng nghe.

-   Minh thân thiện và hay giúp đỡ.

AFTER YOU LISTEN

Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan's best friend and how Minh has been Lona's best friend.

(Làm việc theo cặp. Hãy thay phiên hỏi làm sao Hà trở thành người bạn tốt nhất của Lan, và Minh trở thành người bạn tốt nhất của Long.)

Hướng dẫn giải:

A: Do you remember how Ha has been Lan's best friend?

B: Let me see ... They used to live in the same residential area in Hanoi. And then, Lan went on a holiday to Do Son and Ha went there to visit her.

A: How about Long and Minh?

B: They met in college. Minh played the guitar. Long was a singer. They worked together.

Tạm dịch: 

A: Bạn có nhớ Hà trở thành bạn tốt của Lan như thế nào không?

B: Để mình xem... Họ đã từng sống trong cùng một khu dân cư. Và sau đó, Lan đi nghỉ mát ở Đồ Sơn và Hà đến thăm Lan. 

A: Còn Long và Minh thì sao?

B: Họ gặp nhau ở trường đại học. Minh chơi ghi-ta. Long là người hát. Họ làm việc cùng nhau. Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác