Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10 - Thí điểm

Unit 7: Cultural Diversity

Tổng hợp các bài tập Project - trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới.

As part of an education exchange programme, a group of foreign students will visit your school for two months. Your group will have to prepare a presentation for them in which you will describe some aspects of Vietnamese culture (e.g. The rituals for certain festivals, table manners, typical characteristics of the Vietnamese people...) and some Dos and Don'ts to help them avoid embarrassment during their stay in Viet Nam.

(Là một phần của chương trình trao đổi giáo dục, một nhóm học sinh nước ngoài sẽ thăm trường bạn trong 2 tháng. Nhóm bạn sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình cho họ mà trong đó bạn sẽ miẽu tả vài khía cạnh của văn hóa Việt Nam. Và vài điều làm và không nên làm để giúp họ tránh bối rối trong chuyến lưu lại của họ ở Việt Nam.)

Hướng dẫn giải:

Don't be the first visitor to someone's house on the first day of the Tet holiday unless you're invited.

The culture of Vietnam is one of the oldest in Southeast Asia. Some elements generally considered to be characteristic of Vietnamese culture include ancestor veneration, respect for community and family values, handicrafts and manual labour, and devotion to study. Important symbols present in Vietnamese culture include dragons, turtles, lotuses and bamboo.

Some tip to avoid embarrassing: Don’t be the first to someonejs house on the first day of the Tet holiday unless you are invited. Remember to invite other people to share the meal with you before you start eating it.

Tạm dịch:

Văn hóa Việt Nam là một trong những nền văn hóa lâu đời ở Đông Nam Á. Vài yếu tô chung dược xem như là những đặc tính của văn hóa Việt Nam bao gồm sự tôn kính tổ tôn trọng giá trị cộng đồng và giá trị gia đình, lao động chân tay và thủ công và công h cho việc học tập. Những biểu tượng quan trọng thể hiện ở văn hóa Việt nam bao gồm rồng, rùa, hoa sen và tre.

Vài mẹo để tránh bối rối: Đừng là người đầu tiên đến nhà ai đó mà không dược mời ngày Tết. Nhớ mời người khác ăn cùng với bạn trước khi bắt đầu ăn.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác