Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10 - Thí điểm

Review 3: Unit 6-7-8

Tổng hợp bài tập các phần Language - trang 36 Review 3 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Vocabulary (Từ vựng)

1. Complete these sentences with suitable words from the box.

(Hoàn thành những câu này với những từ phù hợp trong khung.)

Hướng dẫn giải:

1. pay               2. discrimination               3. right

4. gender          5. inequality

Tạm dịch:

1. Người phụ nữ đang yêu cầu việc trả lương bằng nhau cho những công việc bằng nhau.

2. Tôi nghĩ rằng đây là một trường hợp rõ ràng của việc phân biệt phụ nữ.

3. Giáo dục cho tất cá có nghĩa là mọi người đều có quyền nhận được sự giáo dục.

4. Bình đẳng giới có nghĩa là nam và nữ đều được đôi xử công bằng.

5. Phụ nữ ở những quốíc gia đang phát triển đang chiến đấu chông lại việc bất bình đẳng giới.

2. Choose the correct words in the following sentences.

(Chọn từ đúng trong những câu sau.)

Hướng dẫn giải:

1. electronic

2. player

3. television shows

4. tablet

5. software

Tạm dịch:

1. Sử dụng một thiết bị điện tử như là máy tính xách tay, bạn có thể học tiếng Anh hiệu quả.

2. Để chạy băng nghe và CD, bạn chỉ cần một máy cassette hoặc máy phát CD.

3. Xem và nghe chương trình truyền hình tiếng Anh là một cách xuất sắc để học tiếng Anh.

4. Một máy tính bảng là một máy tính di động mà cũng được dùng phổ biến cho việc học ngôn ngữ.

5. Phần mềm biên dịch ngôn ngữ cho phép bạn dịch từ một ngôn ngừ này sang một ngôn ngữ khác.

Pronunciation (Phát âm)

3. Sort out the words according to their stress patterns and read them aloud. The ones in the first row have been done as examples.

(Chọn ra những từ theo dấu nhấn của chúng và đọc to chúngNhững từ trong cột đầu đã được làm ví dụ.)

 

Hướng dẫn giải:

Grammar (Ngữ pháp)

4. Rewrite the following sentences using the passive voice.

(Viết lại những câu sau dùng thể bị động.)

Hướng dẫn giải:

1. This door must be kept shut.

2. Refreshments will be served (by someone).

3. Bicycles must not be left in the hall. 

4. Milk should be shaken before it is used.

5. Books may be kept for two weeks.

Tạm dịch:

1. Cánh cửa này phải dược giữ đóng lại.

2. Nước giải khát sẽ được phục vụ.

3. Xe đạp không được để ở trong sảnh.

4. Sữa nên dược lắc trước khi được dùng.

5. Sách có thể được giữ trong 2 tuần lễ.

5. Complete these sentences. Use the comparative or superlative form of the adjectives in brackets. Add any other words if necessary.

(Hoàn thành những câu sau. Dùng so sánh hoặc so sánh cao nhất từ những tính từ trong ngoặc đơn. Thêm bất cứ từ nào nếu cần.)

Hướng dẫn giải:

1. The problem is not so complicated. Its more simple (or simpler) than you think.

2. That theatre over there is the oldest building in the city.

3. Health and happinese are more important than money.

4. That was the most beautiful painting I’ve ever seen.

5. I like the countryside. Living in the countryside is healthier (or more healthy) and more peaceful than living in a city.

Tạm dịch:

1. Vấn đề này không quá phức tạp. Nó đơn giản hơn bạn nghĩ đấy.

2. Nhà hát ở đằng kia là tòa nhà cổ nhất trong thành phố.

3. Sức khỏe và niềm hạnh phúc quan trọng hơn tiền bạc.

4. Đó là một bức tranh đẹp nhất mà tôi từng xem.

5. Tôi thích miền quê. Sống ở miền quê thì khỏe hơn và yên bình hơn là sống ở một thành phố.

6. Combine each pair of sentences into one with a suitable relative pronoun. Use comma(s) if necessary.

(Kết hợp từng cặp câu thành một câu với một đại từ quan hệ phù hợp. Dùng dấu phẩy nếu cần.)

Hướng dẫn giải:

1. Tom works for a company that/which makes electronic devices.

2. Linda told mo her email address, which I wrote on a piece of paper.

3. I dont like people who/that are never on time.

4. What was the name of the girl whose mobile phone was stolen?

5. Mr Brown, who has worked for the same university all his life, is retiring next month.

Tạm dịch:

1. Tom làm cho một công ty mà sản xuất ra những thiết bị điện.

2. Linda đã nói cho tồi địa chí email của cô ấy, mà tôi đã ghi nó trên một mảnh giấy.

3. Tôi không thích những người mà không bao giờ đúng giờ.

4. Tên của cô gái mà điện thoại di động của cô ấy bị đánh cắp là gỉ?

5. Ông Brown, người mà đã làm việc cho cùng một trường đại học trong suốt cuộc đời ông ấy, thì sẽ nghỉ hưu vào tháng sau.

Loigiaihay.com 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác