Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 10

Giải từ bài 1 đến bài 3, bài tập từ trang 148 đến trang 149 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau đây.

Bài tập 1 trang 148 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu" là khẩu hiệu xuất hiện trong

A. khởi nghĩa Liông (Pháp).

B. khởi nghĩa Sơlêdin (Đức).

C. phong trào Hiến chương (Anh).

D. phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng.

Trả lời: A

2. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh diễn ra trong thời gian dài nhất là

A. khởi nghĩa Liông (Pháp).                        

B. phong trào Hiến chương (Anh).

C. khởi nghĩa Sơlêdin (Đức).               

D. cả ba ý trên đều đúng.

Trả lời: B

3. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới.

B. do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập

C. do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt.

D. do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

Trả lời: D

4. Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là

A. chưa đấu tranh bảo vệ quyến lợi của giai cấp vô sản mà mới chỉ đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản

B. chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân.

C. chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

D. ý B và C đúng.

Trả lời: D


Bài tập 2 trang 148 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau đây.

□       Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là đập phá máy móc, đốt công xưởng.

□       Cuộc khởi nghĩa Liông nổ ra năm 1830.

□       Phong trào Hiến chương ở Anh mới chỉ dừng lại đòi quyến lợi kinh tế.

□       Chủ trưong đi đến chủ nghĩa xã hội của ôoen là tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

□       Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đế của học thuyết Mácễ

□       Xanh Ximông vốn là một thương gia người Pháp.

□       Công nhân Solêdin khởi nghĩa năm 1844.

□       Nguồn gốc của giai cáp công nhân chủ yếu là nông dân mất đất và thợ thủ công bị phá sản.

□       Phuriê đã từng tình nguyện sang Bắc Mĩ chiến đấu giúp nhân dân thuộc địa Anh đáu tranh giành độc lập.

Trả lời:

Đ       Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là đập phá máy móc, đốt công xưởng.

S       Cuộc khởi nghĩa Liông nổ ra năm 1830.

S       Phong trào Hiến chương ở Anh mới chỉ dừng lại đòi quyền lợi kinh tế.

Đ       Chủ trương đi đến chủ nghĩa xã hội của ôoen là tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

Đ       Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đề của học thuyết Mác

S       Xanh Ximông vốn là một thương gia người Pháp.

Đ       Công nhân Solêdin khởi nghĩa năm 1844.

Đ       Nguồn gốc của giai cấp công nhân chủ yếu là nông dân mất đất và thợ thủ công bị phá sản.

S       Phuriê đã từng tình nguyện sang Bắc Mĩ chiến đấu giúp nhân dân thuộc địa Anh đấu tranh giành độc lập.


Bài tập 3 trang 149 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 3. Hãy hoàn thành bảng sau về phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840 bằng cách điền tiếp dù kiện vào chỗ trống.

Thời gian

Tên phong trào (hoặc nơi nổ ra khởi nghĩa)

Mục tiêu đấu tranh

Kết quả

1831,

1834

Công nhân dệt tơ thành phổ Liông (Pháp)

 

Khởi nghĩa bị đàn áp

1844 

 

Cải thiện điều kiện lao động, chống sự hà khắc của chủ xưởng      

 

 

 

Phong trào Hiến chương 

 

 

 Trả lời:

Thời gian

Tên phong trào (hoặc nơi nổ ra khởi nghĩa)

Mục tiêu đấu tranh

Kết quả

1831,

 

1834

Công nhân dệt tơ thành phổ Liông (Pháp)

- khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giờ làm

- đòi thiết lập nền Cộng hòa

Khởi nghĩa bị đàn áp

1844 

Công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa

Cải thiện điều kiện lao động, chống sự hà khắc của chủ xưởng      

Thất bại

1836- 1848

Phong trào Hiến chương 

"Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm giờ làm".

Thất bại

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác