Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 9

Giải câu 2, câu 3, bài tập trang 66 SBT Địa lý 9. Câu 2. a) Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

Câu 2 trang 66 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Dựa vào bảng 27:

Bảng 27. SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

Vùng

Ngành

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nuôi trồng

97,122

77,850

Khai thác

252,678

684,974

a)   Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b)   Em hãy nêu nhận xét theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

-   Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp..................lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

-   Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng.................% Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trả lời:

a)Biểu đồ sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010

b)

-   Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp 1, 2 lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

-   Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng 0,37% Duyên hải Nam Trung Bộ.


Câu 3 trang 66 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Ghi chữ Đ vào ô □ trước ý trả lời đúng.

Có sự chênh lệch về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác giữa vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ như trên vì:

□ 1. Bắc Trung Bộ có nhiều vùng nước mặn, nước lợ, nhiều đầm phá ven biên thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản; diện tích mặt nước nuôi trồng thu\ sản lớn gấp 1,5 lần vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

□ 2. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ngư trường lớn với nhiều loài cá. loài tôm với trữ lượng lớn.

□ 3. Dân cư vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có truyền thống đi biển, đánh bắt hải sản.

□ 4. Vùng biển Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thiên tai.

□ 5. Dân cư Bắc Trung Bộ có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trồng thuỷ sản.

□ 6. Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển mạnh.

Trả lời:

Ghi chữ Đ vào ô □ ở các ý: 1, 2, 3, 5

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác