Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 5: The dinosaur museum

Giải bài tập Lesson Six - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

Script:

1. I'm Vinh. I went swimming with my friends. We were very excited first. We couldn't swim at the pool. There are too many people there. My favorite part was water slide. It was fun.

2. My name's Hoang. My family and I saw a lots of different animal. My favorite one firt is elephants the wild. They were a lots of snake. But I didn't really like them. I hope we can go back soon.

3. I'm Thu. We went to the beach and spent a lot of time on a big boat. The boat stop at the cave. We went to some island and the boat went to around then. We looked inside the cave and saw all of different plants and animals. It was really fine on the boat…

4. I'm Linh. On our trip, we went to the island. We had a little seafood for every meal. We went swimming after lunch time. But I got tired. My favorite thing was all of monkeys. They were so many on the island. I took picture them.

Dịch:

1. Tôi là Vinh. Tôi đã đi bơi với bạn của tôi. Chúng tôi ban đầu rất thích thú. Chúng tôi không thể bơi trong bể bơi. Có quá nhiều người ở đó. Phần tôi yêu thích là trượt nước. Nó rất thú vị.

2. Tôi là Hoàng. Gia đình tôi và tôi đã nhìn thấy nhiều động vật khác nhau. Sở thích của tôi là voi hoang dã. Họ cũng có nhiều rắn. Nhưng tôi thực sự không thích chúng. Tôi hy vọng chúng tôi có thể trở về ngay.

3. Tôi là Thu. Chúng tôi đã đến bãi biển và dành nhiều thời gian trên tàu. Tàu dừng tại động. Chúng tôi đến một vài hòn đảo và tàu đi quanh chúng. Chúng tôi đã nhìn bên trong động và nhìn thấy nhiều loài động thực vật khác nhau. Tôi thực sự tuyệt trên tàu…

4. Tôi là Linh. Trong chuyến đi của chúng tôi, chúng tôi đi đến đảo. Chúng tôi ăn một ít hải sản vào mỗi bữa ăn. Chúng tôi đã đi bơi sau thời gian ăn trưa. Nhưng tôi bị mệt. Sở thích của tôi là tất cả những con khỉ. Chúng có rất nhiều trên đảo. Tôi đã chụp ảnh chúng.

2. Listen again and circle the children's favorite things.

 

Hướng dẫn giải:

a – 3

b – 2

c – 1

d – 4

Speaking

3. Ask and answer about the children above.

Linh   Hoang   Thu   Vinh

cave   zoo   swimming pool   island

Where did Linh go?

What did she see?

What did she like?

She went to a …

She saw …

She liked …

Hướng dẫn giải:

+ Where did Linh go?          She went to a island.

What did she see?               She saw monkeys

What did she like?              She liked monkeys.

+ Where did Hoang go?     He went to zoo

What did he see?               He saw a lots of different animal.

What did he like?              He liked elephants the wild

+ Where did Thu go?        She went to the cave.

What did she see?             She saw all of different plants and animals

What did she like?             She liked cave.

+ Where did Vinh go?       Vinh went to swimming pool.

What did he see?                He saw many people swim at the pool.

What did he like?               He liked water slide.

Writing: About me!

 We use exclamation points (!) to show strong feelings, for example, surprise or excitement, or after an instruction.

The dinosaur moved! [F]

Don’t touch the bones! [I]

4. Imagine you are in a cave. Write some sentences with exclamation point.

1. Be careful! __ I __

2. It's so big! _____

3. _______________

4. _______________

5. _______________

Hướng dẫn giải:

2. __I___

3. It's so cold! __I__

4. So beautiful! ___I___

5. Animal moved! ______

5. Write F for 'feelings' or I for 'instructions' for your writing in 4.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me