Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 5: The dinosaur museum

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

best: tốt

vest: áo vest

vet: khám bệnh

wet: ướt

pig: con lợn

big: lớn

2. Listen and read.

Click here to listen

 Script:

It was a cold day, so I put on a warm vest and went out for a walk.

We saw some pigs. Some were big, but one was really little. I liked the little one best.

One pig was ill and a vet was looking after it.

Then it started to rain and we got really wet.

Dịch:

Đó là một ngày lạnh, vì vậy tôi mặc áo ấm và ra ngoài đi bộ.

Tôi nhìn thấy nhiều con lợn. Một vài con lớn, nhưng có 1 con nhỏ. Tôi thích con nhỏ nhất.

Một con lợn bị ốm và có người đang khám và chăm sóc nó.

Sau đó trời bắt đầu mưa bà chúng tôi đã thực sự ướt.

3. Read again. Circle the words with the sounds from 1. Use red for "b", pink for "v", blue for "w", and green for "p".

Hướng dẫn:

"b": big, but, best

"v" : vest, vet

"w": was, warm, went, we, were,was, wet

"p": put, pigs

4. Listen and circle the correct word. Match.

Click here to listen


1. I really like pears / bears.

3. Let's follow this bath / path

2. My favorite vest / best is blue

4. Oh no! My school work is vet / wet.

 

Script:

1. I really like pears.

2. My favorite vest is blue.

3. Let's follow this path.

4. Oh no! My school work is wet.

Hướng dẫn giải:

1. pears

2. vest

3. path

4. wet

Nối:

a – 2

b – 3

c – 1

d -4

Dịch:

1. Tôi thực sự thích lê

2. Sở thích của tôi là vest màu xanh nước biển.

3. Hãy theo lối mòn này.

4. Ôi không, bài tập của tôi bị ướt.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me