Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Giải bài tập trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Sự sống được phát sinh như thế nào?...

Câu 1 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Sự sống được phát sinh như thế nào?

Trả lời:

Hiện nay cơ thể sống chỉ được phát sinh từ cơ thể sống có sẵn (thuyết hữu sinh), nhưng trong quá trình hình thành và tiến hoá của Trái Đất sự sống được phát sinh bằng con đường vô cơ (thuyết vô sinh) qua các giai đoạn: tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học.

 


 

Câu 2 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn các giai đoạn phát sinh sự sống.

Trả lời:

                                  Tiến hoá hoá học

Các chất vô cơ (hơi nước, khí cacbonic, amoniac, nito…) \( \to \) Các chất hữu cơ đơn giản (cacbonhidro, saccarit, lipit, axit amin, nucleotit)

Các chất hữu cơ đơn giản \( \to \) Các đại phân tử (axit nucleic, protein)

Sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi ARN \( \to \) ADN

                               Tiến hoá tiền sinh học

Tập hợp đại phần tử (ARN, ADN, prôtêin) \( \to \) Tế bào nguyên thủy.

                               Tiến hoá tiền sinh học

Tế bào nguyên thuỷ \( \to \) Tế bào nhân sơ nhân thực ngày nay

 


Câu 3 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giai đoạn tiến hoá hoá học có những đặc điểm gì?

Trả lời:

Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ có trong khí quyển nguyên thủy (hơi nước, các khí cacbônic, amôniac, nitơ...) dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên đã liên kết lại tạo nên các phân tử hữu cơ đơn giản (hiđrôcacbon, saccarit, lipit, axit amin và nuclêôtit).

- Các chất hữu cơ hòa tan trong đại dương nguyên thủy lắng đọng trên nền bùn sét nóng đã trùng hợp lại tạo nên các đại phân tử như ARN, ADN và prôtêin…

 


Câu 4 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học và sinh học diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, các đại phân tử tự tập hợp và tương tác với nhau trong một hệ thống mở tạo nên các tế bào nguyên thủy (tiền tế bào)

 


Câu 5 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc sinh vật nào sau đây? 

A. Động vật.

B. Thực vật.

C. Nấm

D. Nhân sơ.

Trả lời:

Đáp án D. Nhân sơ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác