Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 9: The post office - Bưu điện

Listening to the conversation: (Lắng nghe cuộc trò chuyện.).

TEST YOURSELF C

I. Listening

Click tại đây để nghe:Listen to the conversation and put these telephone expressions in the order you hear from 1 - 11. Number 1 has been done as an example. 

(Nghe cuộc hội thoại và đặt các câu hội thoại qua điện thoại theo thứ tự bạn nghe được từ 1-11. Số 1 đã được làm sẵn cho bạn.)

□ a. Can I leave a message please?

□ b. This is Donna speaking.

□ c. The line’s busy at the moment.

□ d. I'm afraid Mr. Barnes isn't here at the moment.

□ e. I’d like to speak to Jon Barnes, please.

□ f. It's Georgia King speaking.

1. g. Father & Son Ltd., good morning. For Sales, press one. For Account, press two. For enquiries, please hold.

□ h. I’m returning his call.

□ i. I'll put you through to one of his colleagues.

□ j. Can I take a message?

□ k. Hold on, please...

Hướng dẫn giải: 

1. g              2. b            3. e                4. f

5. d              6. j             7. h                8. k

9. c              10. a           11. i

Tạm dịch: 

a. Tôi có thể để lại lời nhắn được không?

b. Donna nghe đây. 

c. Hiện tại đường dây đang bận. 

d. Tôi e rằng ông Barnes hiện tại không có ở đây.

e. Tôi muốn nói chuyện với John Barnes, làm ơn. 

f. Georgie King nghe đây. 

g. Công ty trách nhiệm hữu hạn Father & Son, chào buổi sáng. Để gọi cho bộ phận bán hàng ấn phím 1. Kế toán, ấn phím 2. Để giái đáp thắc mắc yêu cầu giữ máy. 

h. Tôi sẽ gọi lại sau. 

i. Tôi sẽ nối máy với một trong những đồng nghiệp của ông ấy. 

j. Tôi có thể nhận tin nhắn được không?

k. Vui lòng giữ máy... 

TAPESCRIPT

R: Good morning. Father & Son Ltd. for Sales press one. For Account press two. For enquirees, please hold.

Dona: Father & Son Company, thank you for calling. This is Donna speaking. How can I help you?

Georgia: Hello, my name is Georgia King. I'd like to speak to Jon Barnes, please.

Dona: Sorry. What name is that?

Georgia: It's Georgia King speaking.

Dona: Oh. I'm afraid Mr. Barnes isn't here at the moment. Can I take a message?

Georgia: Well. I'm returning his call. He left me a message to call him.

Dona: OK. Can you hold on, please... The line's busy at the moment. Can you call Mr. Barnes back later?

Georsia: I'm... Can I leave a message please?

Dona: Oh. Just a minute. I'll put you through to one of his colleagues...

Dịch Tapescript: 

R: Chào buổi sáng, đây là Công ty TNHH Father & Son. Liên hệ bộ phận Bán hàng ấn phím 1. Liên hệ với Kế toán ấn phím 2. Có thắc mắc cần giải đáp vui lòng giữ máy.

Dona: Công ty Father & Son, cảm ơn bạn đã gọi. Donna đang nghe. Tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Georgia: Xin chào, tôi tên là Georgia King. Tôi muốn nói chuyện với Jon Barnes, làm ơn.

Dona: Xin lỗi. Ngài tên gì?

Georgia: Tôi là Georgia King.

Dona: Ồ. Tôi e rằng ông Barnes không có ở đây vào lúc này. Tôi có thể nhận lời nhắn được không?

Georgia: Vâng. Tôi sẽ gọi lại. Anh bảo lại với anh ấy rằng tôi sẽ gọi lại.

Dona: Vâng. Ông vui lòng giữ máy... Hiện tại đường dây đang bận. Ông có thể gọi lại cho ông Barnes sau được không?

Georsia: Tôi ... Tôi có thể để lại một lời nhắn được không?

Dona: Ồ. Chờ một chút. Tôi sẽ nối máy cho ông với một trong những đồng nghiệp của ông ấy. 

II. Reading

Read the passage and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

There are many interesting customs in different countries for celebrating the new year. In Spain and Portugal, people gather just before midnight on New Year's Eve and select twelve grapes from a large bunch. As the clock turns to the new year, each person eats twelve grapes and wishes good luck to everyone else. The twelve grapes are symbols of the twelve months of the year. In Iran, New- Year’s Day is called No-Ruz. It begins on 21st March and lasts for thirteen days. No-Ruz is a happy time because winter is ending and spring is beginning. Each member of a family usually reads from the Koran, and then they all embrace each other and say, “May you live 100 years!".

Dịch bài đọc: 

Có rất nhiều phong tục  thú vị ở các quốc gia khác nhau để kỷ niệm năm mới. Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, mọi người tụ tập chỉ trước nửa đêm vào đêm giao thừa và chọn mười hai quả nho từ một chùm lớn. Khi đồng hồ chuyển sang năm mới, mỗi người ăn mười hai nho và chúc mọi người may mắn. Mười hai nho là biểu tượng của mười hai tháng trong năm. Tại Iran, ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz. Nó bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 và kéo dài 13 ngày. No-Ruz là một khoảng thời gian hạnh phúc vì mùa đông kết thúc và mùa xuân đang bắt đầu. Mỗi thành viên trong gia đình thường đọc từ Koran, và sau đó tất cả đều ôm nhau và nói, "Bạn có thể sống được 100 năm!"

Questions

1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year’s Eve?

2.  Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year’s Eve?

3.  Where in the world is the New Year’s Day called No-Ruz?

4.  How long does it last ?

5.  What do people usually do on No-Ruz?

Hướng dẫn giải: 

1. They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch.

2. Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3. In Iran.

4. It lasts for thirteen days.

5. They read from the Koran, then all embrace each other and say. "May you live 100 years!"

Tạm dịch: 

1. Người ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì trước nửa đêm vào Đêm Giao Thừa?

=> Họ tập trung trước nửa đêm và chọn 12 quả nho từ một chùm nho to. 

2. Tại sao người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa?

=> Vì 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng của năm. 

3. Nơi nào trên thế giới gọi năm mới là No-Ruz?

=> Ở Iran. 

4. Nó kéo dài mấy ngày?

=> Nó kéo dài khoảng 13 ngày. 

5. Người ta thường làm gì vào ngày No-Ruz?

=> Họ đọc từ Koran, sau đó ôm nhau và nói " Chúc bạn sống lâu trăm tuổi!" 

III.    Pronunciation and Grammar

a) Listen and put a tick (✓) in the right box. Pay ing attention to the pronunciation of the underlined part of the word.  

(Nghe và đặt một dấu (✓) vào hộp đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ.)

1. □ glean                       □ clean

2. □ fly                             □ fry

3. □ drive                         □ thrive

4. □ overflow                    □ overthrow

Hướng dẫn giải: 

1. ✓ glean                       □ clean

2. □ fly                             ✓ fry

3. □ drive                         ✓ thrive

4.✓ overflow                    □ overthrow

b. Join the sentences, using who or which.

(Kết hợp câu dùng who hay which)

1. The Earth is a planet. It can support life.

2.  The book is about a girl. She runs away from home.

3.  A dictionary is a book. It gives you the meanings of words.

Hướng dẫn giải: 

1. Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives vou the meaning of words.

Tạm dịch: 

1. Trái Đất là một hành tinh. Nó có thể cung cấp sự sống. 

=> Trái Đất là một hành tinh có thể cung cấp sự sống.

2. Quyển sách này nói về một cô gái. Cô ấy bỏ nhà ra đi. 

=> Quyển sách này nói về một cô gái bỏ nhà ra đi. 

3. Từ điển là một quyển sách. Nó cung cấp cho bạn nghĩa của từ. 

=> Từ điển là một quyển sách cung cấp cho bạn nghĩa của từ. 

c. Matching

(Nối)

A

B

1. We'll buy a new car soon

2. If you had told me about the problem

3. I would find a job in London

a. if I spoke English well.

b. I would have helped you.

c. if we can afford it.

Hướng dẫn giải: 

1. c                2. b                      3. a

Tạm dịch: 

1.c: Chúng ta sẽ sớm mua một chiếc ô tô mới nếu chúng ta có đủ tiền. 

2. b: Nếu bạn kể cho tôi nghe về vấn đề tôi sẽ giúp bạn. 

3. a: Tôi sẽ tìm một công việc ở Luân Đôn nếu tôi nói tiếng Anh tốt. 

IV. Writing

Read the cues and then write a paragraph on what they like and don't like about our Tet holidays.

(Đọc những gợi ý và sau đó viết một đoạn văn về những gì họ thích và không thích về Tết của chúng ta.)

Before Tet:

clean and decorate the house

buy peach flowers and kumquat trees

buy things: sweets, candies,...

During Tet:

cook traditional food(s)

go to pagoda or church

visit relatives and friends

Typical foods:

banh chung (square sticky rice cake)

fruit jams

The weather:

cold and wet

Hướng dẫn giải: 

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned and decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit... and prepare traditional food: "banh chung”. In Tet holiday, people visit relatives and friends. They also go to pasodas or churchs. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children and adults take part in traditional games. People usually are polite to each other because they want to have good luck on New Year's Day.

Tet holiday is the time people always expect in the year.

Tạm dịch: 

Trước Tết: 

- quét dọn và trang trí nhà cửa

- mua hoa đào và cây quất

- mua các thứ: đồ ngọt, kẹo,...

Tết:

- nấu món ăn truyền thống

- đi chùa hoặc nhà thờ

- thăm họ hàng  và bạn bè

Món ăn đặc trưng: 

- bánh chưng ( bánh nếp hình vuông)

- mứt trái cây

Thời tiết: 

lạnh và ẩm 

Tết là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng nhất ở nước ta. Nó kỉ niệm Tết Nguyên đán. Thật ra Tết bắt đầu vào ngày đầu tiên của âm lịch, tuy nhiên mọi người luôn chuẩn bị tốt cho nó trước. Ngôi nhà thường được làm sạch và trang trí bằng hoa, cây quất hoặc hoa đào. Người ta thường mua bánh kẹo, kẹo, bánh quy ... và chuẩn bị thức ăn truyền thống: "bánh chưng" ... Trong dịp Tết, người ta thăm viếng người thân và bạn bè, họ cũng đi chùa hay nhà thờ. Trẻ em rất vui vào khoảng thời gian đó vì chúng thường nhận tiền lì xì trong phong bì đỏ. Cả trẻ em và người lớn tham gia vào các trò chơi truyền thống Mọi người thường lịch sự với nhau bởi vì họ muốn có may mắn vào ngày đầu năm mới.

Tết là thời gian mọi người luôn mong đợi trong năm.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác