Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 11: Sources of energy - Các nguồn năng lượng

he following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (V) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's.

SPEAKING

Task 1. The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (✓) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's.

(Các báo cáo sau đây liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp A (đối với những lợi thế) hoặc D (đối với những khó khăn), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

 

 A

 D

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

 

 

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.

 

 

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

 

 

4. Water power provides energy without pollution.

 

 

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.

 

 

6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe.

 

 

7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

 

 

Hướng dẫn giải: 

 

 A

 D

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

 

 ✓

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.

 

 ✓

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

 

 ✓

4. Water power provides energy without pollution.

 ✓

 

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.

 

 ✓

6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe.

 ✓

 

7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

 

 ✓

Tạm dịch: 

 

 Thuận lợi

 Bất lợi

1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian khá ngắn.

 

 ✓

2. Địa nhiệt chỉ có sẵn ở một vài nơi trên thế giới.

 

 ✓

3. Nếu gió không thổi, không có năng lượng gió.

 

 ✓

4. Năng lượng nước cung cấp điện mà không gây ô nhiễm.

 ✓

 

5. Phản ứng hạt nhân thải ra tia bức xạ nguy hiểm cho môi trường.

 

 ✓

6. Năng lượng mặt trời không những dồi dào và vô tận mà còn sạch và an toàn. 

 ✓

 

7. Rất tốn kém để xây đập thủy điện để lấy thủy điện.

 

 ✓


Task 2.
Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1.

(Làm việc theo cặp. Nói với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế  sử dụng những gợi ý từ bài tập 1.)

Example: 

A: I think wind can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant and unlimited.

B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is not available when there is no wind.

Useful language:

enormous, plentiful, available                            dangerous

clean and safe                                                 expensive

unlimited, renewable                                       polluted

convenient                                                     limited, non-renewable

cheap, simple devices/ technology                   harmful

                                                                   exhausted

Chú ý: Phần được gạch chân có thể được thay thế theo ý kiến cá nhân. 

Tạm dịch: 

A: Mình nghĩ gió có thể là một nguồn năng lượng thay thế. 

B: Sao bạn nghĩ vậy?

A: Bởi vì các nguồn năng lượng chính đang cạn kiệt trong khi gió dồi dào và vô tận. 

B: Mình biết nó cũng sạch và an toàn với môi trường. Tuy nhiên, khi không có gió sẽ không có năng lượng gió. 

Ngôn ngữ hữu ích: 

khổng lồ, nhiều, có sẵn              nguy hiểm

sạch và an toàn                         tốn kém

không giới hạn, có thể tái tạo     bị ô nhiễm

tiện nghi                                   có giới hạn, không thể tái tạo

rẻ, thiết bị/ công nghệ đơn giản  có hại, cạn kiệt 

Task 3. Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2.

(Làm việc theo nhóm. Bày tỏ lòng tin của bạn vào việc sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, bằng cách sử dụng các ý từ bài tập 2.)

Hướng dẫn giải: 

In my opinion using the alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean and safe for our life. Besides that they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses to create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Tạm dịch: 

Theo tôi, việc sử dụng các nguồn thay thế là cách cần thiết để giải quyết sự cạn kiệt nhanh chóng của các nguồn năng lượng chính của chúng ta. Các nguồn thay thế như năng lượng mặt trời, điện nước, điện gió ... thì sạch sẽ và an toàn cho cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó chúng không giới hạn và có thể được tái tạo. Ngày nay, có một số nước phát triển sử dụng các nguồn thay thế song song với các nguồn năng lượng chính. Hàng ngày, khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh. Có nhiều cối xay gió, đập được xây dựng, nhiều tấm pin mặt trời được đặt trên mái nhà để tạo ra năng lượng. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, các nguồn thay thế sẽ thay thế hoàn toàn các nguồn năng lượng chính của chúng ta.


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác