Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 2: Personnal Experiences - Kinh nghiệm cá nhân

Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việc theo nhóm. Nhìn hình và nói điều gì đã xảy ra ở đấy.)

LISTENING

Before you listen

Work in goups. Look at the picture and say what is happening in it.

(Làm việc theo nhóm. Nhìn hình và nói điều gì đã xảy ra ở đấy.)

Hướng dẫn giải:

In the picture, we see:

- A house is on fire.

- The fire brigade is fighting to put out the fire.

- And people are running  away with the firemen's help.

Tạm dịch: 

Trong tranh, chúng ta thấy: 

- Một ngôi nhà đang cháy. 

- Đội cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa. 

- Và mọi người đang chạy đi với sự giúp đỡ của lính cứu hỏa. 

• Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

 

memorable      scream         gas stove              escape

terrified         replaced        unforgettable           protected

WHITE YOU LISTEN

Click tại đây để nghe:

 

Task 1. Christina is being interviewed about the most unforuettable experience in her life. Listen to the interview, and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Christina đang được phỏng vấn về một điều đã trải qua không thể quên trong cuộc đời của cô ấy. Nghe bài phỏng vấn và sau đó quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F)).

  T F

1. Christina is a businesswoman.

   

2. The fire happened three years ago.

   
3. The fire started in the bedroom.    
4. When the fire started, Christina was reading a book.    
5. Her mother came and rescued her.    

Hướng dẫn giải:

  T F

1. Christina is a businesswoman.

 x  

2. The fire happened three years ago.

   x
3. The fire started in the bedroom.    x
4. When the fire started, Christina was reading a book.    x
5. Her mother came and rescued her.  x  

Tạm dịch: 

1. Christina là một nữ doanh nhân. 

2. Trận hỏa hoạn xảy ra cách đây 3 năm. 

3. Trận hỏa hoạn bắt đầu từ phòng ngủ. 

4. Khi lửa bắt đấu, Christina đang đọc sách. 

5. Mẹ của cô đã đến và cứu cô. 

Tapescipt: 

Interviewer: This is Radio 3. In your “Unforgettable Experiences" programme tonight we talk to Christina, welcome to our programme.

Christina: Hello and thank  you! It's nice being with you tonight.

Interviewer: Christina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?

Christina: Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.

Interviewer: Really? How did it happen?

Christina: The fire started in the kitchen where I forgot to turn off the gas stove.

Interviewer: What were you doing at that time?

Christina: I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes to find myself surrounded by walls of fire.

Interviewer: That's terrible! Then did you escape?

Christina: I was terrible. Then I heard my mother's voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.

Interviewer: Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?

Christina: Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me to grow up.

Interviewer: What do you mean?

Christina: Well, before the fire, I was selfish. I always complained to my mother about how small my room was, or how  few clothes I had. Then the fire came and destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn't really need my old things. I just needed my family. After all, you can set new clothes anytime, but a family can never be replaced.

Interviewer: I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.

Christina: Exactly, it taught me to appreciate my family more than things.

Dịch Tapecsript: 

Phóng viên: Đây là Radio 3. Trong chương trình " Những trải nghiệm không thể quên" tối nay chúng ta trò chuyện với Christina, chào mừng bạn đến với chương trình của chúng tôi. 

Christina: Xin chào và cảm ơn! Thật vui khi được ở đây tối nay. 

Phóng viên: Christina, bạn có thể kể cho thính giả nghe về trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn được không?

Christina: À, trải nghiệm không thể quên đã xảy ra cách đây 13 năm, khi nhà tôi bị cháy. 

Phóng viên: Thật à? Nó đã xảy ra như thế nào?

Christina: Ngọn lửa bắt đầu từ nhà bếp nơi mà tôi quên tắt bếp ga. 
Phóng viên: Lúc đó bạn đang làm gì?

Christina: Tôi đang ngủ thì đột nhiên thức giấc vì nóng kinh khủng. Tôi mở mắt ra thì thấy mình bị vậy quay toàn lửa với lửa. 

Phóng viên: Thật kinh khủng! Bạn đã thoát ra không?

Christina: Tôi rất sợ. Sau đó tôi nghe tiếng mẹ gọi tên tôi. Tôi chạy nhanh về phía mẹ. Mẹ mang tôi ra ngoài. May mắn thay tôi thoát ra khỏi đó mà không bị bỏng tý nào. 

Phóng viên: Không nhiều người may mắn như thế. Trận cháy đã tác động đến bạn chứ?

Christina: Ồ có. Rất nhiều. Mặc dù tôi mất nhiều thứ nhưng trải nghiệm này đã giúp tôi trưởng thành. 

Phóng viên: Ý bạn là sao?

Christina: À, trước khi cháy xảy ra tôi là người ích kỷ. Tôi luôn kêu ca với mẹ mình về căn phòng nhỏ và tôi có ít quần áo. Sau đó trận cháy đến và phá hủy mọi thứ chúng tôi có. Nhưng tôi dần bắt đầu nhận ra rằng tôi không thật sự cần những món đồ đó. Tôi chỉ cần gia đình. Sau tất cả, bạn có thể mua quần áo mới lúc nào cũng được, nhưng gia đình không bao giờ thay thế được. 

Phóng viên: Tôi hiểu rồi, vậy trận cháy lấy đi của bạn nhiều thứ nhưng cũng cho bạn điều gì đó. 

Christina: Chính xác, nó dạy tôi biết trân trọng gia đình hơn bất cứ thứ gì. 

Task 2. Listen to the second part of the dialogue and fill in the gaps in the summary of Christina's stop, below.

(Nghe phần hai của bài đối thoại và điền những chỗ trống của bài tóm tẳt câu chuyện của Christina dưới đây.)

Click tại đây để nghe:

 

Although I lost many things in the fire, the experience helped me to grow up. Before the fire, I was selfish. I always complained to my mother about how (1)_____my room was or how few clothes I had. Then the fire came and destroyed (2)______we owned. But slowly I began to realise that I didn’t really need those tilings. I just needed my (3)______. After all, you can set new clothes any time, but a family can never be (4)______. The fire (5)______many things from me, but it gave me something, too. It taught me to (6)______my family more than things.

Answer

1. small                   2. everything                        3. family

4. replaced              5. took                                 6. love

Tạm dịch: 

Mặc dù tôi mất nhiều thứ trong trận cháy, trải nghiệm này đa giúp tôi trưởng thành. Trước khi cháy xảy ra tôi là người ích kỷ. Tôi luôn kêu ca với mẹ mình về căn phòng nhỏ và tôi có ít quần áo. Sau đó trận cháy đến và phá hủy mọi thứ chúng tôi có. Nhưng tôi dần bắt đầu nhận ra rằng tôi không thật sự cần những món đồ đó. Tôi chỉ cần gia đình. Sau tất cả, bạn có thể mua quần áo mới lúc nào cũng được, nhưng gia đình không bao giờ thay thế được. Trận cháy đã lấy đi nhiều thứ của tôi nhưng cũng cho tôi bài học. Nó dạy tôi trân trọng gia đình hơn mọi thứ khác. 

AFTER YOU LISTEN

Christina says that family is more important than things. Do you agree with her? Why? Exchange your ideas with a parner.

(Christina nói rằng gia đình quan trọng hơn đồ vật. Bạn đồng ý với cô ấy không? Tại sao? Trao đổi với một bạn học của bạn.)

Hướng dẫn giải:

I agree with her because family is important. You can get back things you’ve lost, but when you lose your family, you lose everything.

Tạm dịch: 

Tôi đồng ý với cô ấy bởi vì gia đình rất quan trọng. Bạn có thể có lại những thứ bị mất, nhưng khi mất gia đình bạn sẽ mất đi mọi thứ. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác