Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

Chủ đề của bài này rất phù hợp với xu thế bây giờ đó là “khoa học công nghệ”. Các em có biết gì về công nghệ không?

At the Science Club (Ở câu lạc bộ khoa học.)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:

 

Tạm dịch:

Dương, Nick và Châu đang nói chuyện với Giáo sư Nelson sau khi nghe bài nói của ông về vai trò của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21.

Giáo sư Nelson: À, như các em biết, những phát triển trong khoa học và công nghệ đang thay đổi lớn cách mà chúng ta sống, giao tiếp, du lịch, mọi thứ...

Dương: Thầy muốn nói là khoa học và công nghệ đang thay đổi cuộc sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Đúng vậy.

Dương: Để tốt hơn phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Hầu hết là tốt hơn. Khoa học và công nghệ cũng có những tác động lớn về phát triển kinh tế

Nick: À, ba em nói rằng chỉ những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai. Nó đúng không, giáo sư Nelson?

Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có xe hơi bay và tàu không gian để mà chúng ta có thể đi nhanh hơn và xa hơn trước đây.

Châu: Vậy thì chúng ta sẽ không có kẹt xe nữa phải không ạ?

Giáo sư Nelson: Không. Khoa học và công nghệ là chìa khóa cho sự phát triển trong những lĩnh vực khác. Chúng sẽ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho con người.

Châu: Và về giáo dục? Giáo viên khoa học của chúng ta nói rằng sẽ không có trường học nữa: chúng ta sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.

Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Học sinh sẽ không đi đến trường như bây giờ...

Dương: Ồ! Mình hy vọng điều đó sẽ xảy ra sớm.

a. Find the words in A in the conversation. Then match the to the words in B with similar meanings.

(Tìm những từ trong phần A trong bài đàm thoại. Sau đó nối chúng với những từ trong phần B với nghĩa tương đương.)

Hướng dẫn giải:

1 - c

2 - b

3- d

4 - e

5 - a

6 - f

Tạm dịch:

1. phát triển - tiến bộ

2. lĩnh vực - khu vực

3. to lớn - to

4. kinh tế - kiếm tiền

5. các phím - câu trả lời

6. lợi ích - trợ giúp

b. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. They are at the Science club.

2. It is the roles of science and technology in the 21st century.

3. Science and technology are greatly changing everything.

4. He told Nick that only robots would work in factories and clean our homes in the future.

5. She said that there would be no more schools, they’d just stay at home and learn on the Internet.

Tạm dịch:

1. Nick, Dương và Châu ở đâu?

Họ đang ở câu lạc bộ khoa học.

2. Chủ đề bài nói của giáo sư Nelson là gì?

Nó là vai trò của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21.

3. Những lĩnh vực mà khoa học và công nghệ đang thay đổi?

Khoa học và công nghệ đang thay đổi mọi thứ rất nhiều.

4. Ba của Nick nói gì với anh ấy?

Ông ấy nói với Nick rằng chỉ những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai.

5. Giáo viên khoa học của Châu nói gì?

Cô ấy nói rằng sẽ không có trường học nữa, họ sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.

c. Work with a partner. What fields are mentioned in the conversation which are affected by science and technology?

(Làm việc với bạn học. Những lĩnh vực nào mà được đề cập trong bài đàm thoại mà bị ảnh hưởng bởi khoa học và công nghệ?)

Hướng dẫn giải:

1. the economy (economic development) 

2. the workplace (robots in factories) 

3. the home (robots cleaning our homes) 

4. travel (traffic jams) 

5. education (school via internet) 

Tạm dịch:

1. kinh tế (phát triển kinh tế)

2. nơi làm việc (người máy trong nhà máy)

3. nhà cửa (người máy dọn dẹp nhà cửa

4. đi lại (kẹt xe)

5. giáo dục (trường học qua Internet)

d. Put a word / phrase from the box in each blank.

(Đặt một từ/ cụm từ trong khung trong mỗi khoảng trống.)

Hướng dẫn giải:

1. field

2. space

3. the key

4. economic development

5. flying cars

Tạm dịch:

1. Công nghệ trong lĩnh vực viễn thông đã phát triển qua nhiều thập kỷ rồi.

2. Trong tương lai, những người bình thường sẽ đi lại vào không gian bằng tàu không gian.

3. Anh ấy nói rằng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và đó là chìa khóa cho sự thành công của anh ấy.

4. Một cuộc họp quốc tế về phát triển kinh tế đã diễn ra ở Singapore vào tuần rồi.

5. Nếu chúng ta có xe bay bây giờ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề kẹt xe.

2. Put one of the words/ phrases from the box in each gap. There is one extra.

(Đặt một trong những từ/ cụm từ từ khung trong mỗi khoảng trống. Có một từ dư.)

Hướng dẫn giải:

1. science subjects

2. technology

3. researchers

4. machines

5. scientific progress

Tạm dịch:

1. Giáo viên cô ấy nói rằng cô ấy thật sự giỏi về những môn khoa học nhưng cô ấy không giỏi tiếng Anh.

2. Những tiến bộ trong công nghệ đã cải thiện sản lượng vụ mùa hơn 30%.

3. Những nhà nghiên cứu ung thư đã thực hiện những tiến bộ lớn, nhưng nhiều khía cạnh của căn bệnh này cần nghiên cứu sâu hơn.

4. Những nhà khoa học sẽ cố gắng phát minh máy móc để dạy trẻ em ở nhà.

5. Nhờ vào tiến trình khoa học, thế giới chúng ta sẽ được biến chuyển lớn.

3. Give the opposite of the words in brackets, using the prefix un- or im-.

(Đưa ra những từ trái nghĩa trong ngoặc đơn, sử dụng tiền tố un- hoặc im-.)

Hướng dẫn giải:

1. known —> unknown

2. realistic —> unrealistic

3. possible —» impossible

4. important —> unimportant

5. polluted —► unpolluted

Tạm dịch:

1. Đây là một loài côn trùng mà những nhà sinh vật học chưa biết trước đó.

2. Tôi không thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhiều lắm. Tôi nghĩ chúng không hiện thực.

3. Gần như không thể nào theo kịp với những phát triển mới nhất trong tin học.

4. Giáo viên nói rằng phương pháp chính xác không quan trọng trong thí nghiệm.

5. May thay, dòng sồng chảy qua thị trấn chúng ta không bị ô nhiễm.

4. Game: Find someone who... (Trò chơi: TÌM AI ĐÓ MÀ...)

Ask your classmates Yes.No questions, using do or will. If they say "Yes" to a question, write their names in the box. A name can be written down only once. The first person to get a name in each box is the winner.

(Hỏi bạn học câu hỏi Yes/ No sử dụng “do” hoặc “will”. Nếu họ nói “Yes” , viết tên họ trong khung. Một tên chỉ viết một lần. Người đầu tiên có tên trong mỗi khung là người chiến thắng)

Tạm dịch:

Thích những môn khoa học ở trường

Muốn đi lại vào không gian trong tương lai

Muốn trở thành một nhà khoa học

Biết một nhà khoa học Việt Nam

Sẽ đi theo khoa học khi học xong

Ngưỡng mộ một nhà khoa học hoặc một nhà phát minh

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me