Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

Làm theo cặp. Một trong các bạn là một người tường thuật, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho

1. Match the inventors in A with their inventions in B.

(Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.)

Hướng dẫn giải:

1 - g

2 - d

3 - a

4 - f

5 - b

6 - c

7 - e

2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu hơn?)

Tạm dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan trọng bởi vì nó đã thay đổi cách mà người đi du lịch và trao đổi hàng hóa khắp thế giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh thuốc kháng sinh penicillin hữu ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

3. a. Ha had an interesting dream last night in which she met and interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone.

(Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua mà trong đó có đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, một nhà phát điện thoại.)

Tạm dịch:

Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông thích nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

Hà: Ông đã đi học đại học phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học Luân Đòa.

Hà: Và ông đã làm gì sau đó?

Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?

Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm...

Hà: Thật thú vị!

b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech.

(Hai ngày sau, Hà nói với bạn cô ấy những gì mà Alexander Bell đã nói. Bây giờ báo cáo những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.)

Hướng dẫn giải:

He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

He told me that he always liked sciences, especially biology.

He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

Tạm dịch:

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học H

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876.

4. Work in pairs. One of you is a reporter, and the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given.

(Làm theo cặp. Một trong các bạn là một người tường thuật, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho.)

Hướng dẫn giải:

He said that he was born on 8 June 1955 in London.

He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.

He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

He told me that he built first Web browser in 1990.

He told me that he put online the first website on 6 August 1991.

Tạm dịch:

Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 thảng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công tỵ được gọi là D.G. Nash vào năm 1978.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trực tuyến trang Web đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me