Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 8: The best bed!

Giải bài tập Lesson Six - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Listening

1. Listen to this fable and check (x) the correct moral.

Click here to listen


A fable is a story with a moral. It teaches you how to behave. The moral of this fable is:

1. Always work hard.____

2. Never say things that are not true.___

Hướng dẫn:

2 - X

2. Listen again and put the picture in the correct order.

 

Hướng dẫn giải:

a – 2

b – 1

c – 3

d – 4

e – 5

f – 6

Script:

1. The boy who cried wolf. One of the boy who look after sheep everyday on the mountain. Nothing ever happened and he very bored.

2. One day! he run down the mount into near village in the near by the moutain and shouted: "Help! Help! Wolf! Wolf!". A wolf is going to eat the sheep.

3. The people ran up to mount to help the boy. But there no wolf. "ha ha, it the joke. It isn't really a wolf"

4. The people from village were angry with the boy. They didn't laugh his joke.

5. The next day, a wolf really did come to the mountain. The boy was very scare so he ran to the village.

6. Again, he shouted "Help! Help! Wolf! Wolf!", "A wolf is going to eat the sheep". But this time , no one help the boy. No one believe him. There isn't really wolf he said. And then the wolf ate all the boy's sheep.

Dịch:

1. Một cậu bé đã nói dối có sói. Một cậu bé, người chăm một đàn cừu hằng ngày trên núi. Không có chuyện gì xảy ra và anh ấy buồn chán.

2. Một ngày! Anh ấy chạy xuống núi và vào ngôi làng bên cạnh núi và hét: "Giúp với, giúp với, có sói, có sói, Một con sói đang ăn thịt đàn cừu".

3. Mọi người chạy lên núi để giúp cậu bé. Nhưng không có sói."haha, chỉ là đùa thôi. Không có sói thực sự"

4. Mọi người từ ngôi làng tức giận với cậu bé, Họ không cười trò đùa của anh ấy.

5. Ngày tiếp theo, một con sói thực sự đã lên núi. Cậu bé rất sợ vì vậy cậu vé chạy tới ngôi làng.

6. Anh ấy lại hét: "Giúp với, giúp với, có sói, có sói, Một con sói đang ăn thịt đàn cừu". Nhưng lần này, không ai giúp cậu bé. Không ai tin cậu bé. KHông thực sự có sói như cậu ấy nói. Và con sói đã ăn hết đàn cừu của cậu bé.

Speaking

3. Here is a modern version of The Boy Who Cried Wolf.

Look at the pictures and tell the story.

 

Hướng dẫn:

A girl was outside and her mom inside. Nothing ever happened and she very bored. Suddenly, she shouted "help, help, Mom!". I saw a snake. Her mom ran outside help her. But no snake. Her mom was angry with her. Next day, a snake really did come. The girl was very scare so she shouted again "help, help, Mom!". But this time, her mom didn't believe her and stay inside.

Writing: About me!

Some words stay the same in the plural. Some words are completely different.

4. Circle the plurals that are different. Underline the plurals that stay the same.

1. one foot                              two feet

2. one fish                               two fish

3. one tooth                            two teeth

4. one sheep                            two sheep

5. one person                          two people

6. one woman                         two women

Hướng dẫn:

2. two fish

3. two teeth

4. two sheep

5. two people

6. two women

5. Circle and write

There are two story/ stories. One is called The _____ and one is called The _________ . I think that the ______ is a better story because ________.

Hướng dẫn:

stories

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me