Trang chủ
Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 7: Go back to the traffic lights

Giải bài tập Lesson Six - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Listening

1. Listen and point to the route. Where is Leo going?

Click here to listen

Script:

Hi, my name's Leo. I go to school by bus. I get on the bus stop. Which's near my house. First we go straight on the main road. Then we turn right. We go pass a shop. And then we can see a traffic lights. At the traffic lights, we turn left and the bus go straight on pass the big park. At the corner of the park, you turn right, and our school on the long this road. I'm all right.

Dịch:

Xin chào, tôi là Leo. Tôi sẽ đến trường bằng xe buýt. Tôi đến điểm dừng xe buýt. Nơi gần nhà của tôi. Trước tiên chúng tôi đi thẳng theo con đường chính. Sau đó chúng tôi rẽ phải. Chúng tôi đi qua một cửa hàng. Và sau đó chúng tôi nhìn thấy một cây đèn giao thông. Tại nơi đèn giao thông, chúng tôi rẽ trái và xe buýt đi thẳng qua công viên lớn. Tại góc của công viên, bạn rẽ phải, và ngôi trường của chúng tôi ở trên con đường dài này. Tôi đã đến.

2. Listen again and draw the route to Leo's school.

Speaking

3. Give directions to a visitor at your school. Start in front of the school.

go upstairs      go downstairs    turn left/ right

go straight       in front of     behind          next to

1. your classroom      2. school yard

3. the library            4. teacher's room

+ Where's your classroom?

=> Go straight. Go upstair. Turn right.

Hướng dẫn:

+ Where's your school yard?

=> Go straight, in front of classroom.

+ Where's you’re the library?

=> Go straight, turn left, go upstair.

+ Where's your teacher's room?

=> Turn left

Writing: About me!

 We use imperatives to tell a reader to do something. Usually we start a new line for each new intruction.

4. Write directions to your classroom. Start at the school gate.

1. Go straight through the gate.

2. _________________

3. _________________

4. _________________

Hướng dẫn:

2. Turn left

3. Go upstair

4. Turn right.

5. Inderline the imperatives in your writing.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me