Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 3: The food here is great!

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat

Click here to listen


 2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. Max: We always come to this restaurant. The food here is great!

Holly: Look, Max. All the servers are wearing green today. They usually wear blue uniforms.

2. Dad: Can I have a bowl of soup and some salad, please?

Server: Sorry, we don't have any soup. But there are pizzas on the menu. Look.

3. Holly: That's strange! You usually have soup.

Server: Usually? But you're our first customers!

Max: Really? But this is Ken's Café , isn't it?

4. Server: No, this is The Pizza Place. It's new.

Dad: So that's why it's different! Let's try it.

Dịch:

1. Max: Bọn con luôn đến nhà hàng này. Thức ăn ở đây rất tuyệt!

Holly: Nhìn kìa Max. Hôm nay tất cả nhân viên đều mặc đồ xanh lá. Họ thường mặc đồng phục màu xanh nước biển.

2. Bố: Có thể cho tôi một bát súp và một ít salad không?

Nhân viên: Xin lỗi, chúng tôi không có súp. Nhưng có pizza trên thực đơn. Đây.

3. Holly: Thật kỳ lạ! Chỗ chú thường xuyên có súp mà.

Nhân viên: Thường xuyên sao? Nhưng các bạn là những vị khách đầu tiên của chúng tôi.

Max: Thật sao? Nhưng đây có phải là quán Café Ken không?

4. Nhân viên: Không, đây là nhà hàng Pizza. Mới mở.

Bố. Vậy đó là lý do vì sao có sự khác biệt. Hãy thử xem.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me