Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 3: The food here is great!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

They wear blue uniforms.

They're wearing green today.

They usually have soup.

We're having pizza now.

Dịch:

Họ mặc đồng phục màu xanh nước biển.

Hôm nay họ đang mặc đồ màu xanh lá cây.

Họ thường xuyên có súp.

Bây giờ họ đang có pizza.

3. Read, circle, and say.

1. She drink / is drinking / drinks  a glass of water now.

2. The family sit / is sitting / sits by the door today.

3. They usually sit/ are sitting / sits by the window.

4. He never have / is having / has soup for dinner.

5. She have / is having / has soup today.

Hướng dẫn giải:

1. is drinking

2. is sitting

3. sit

4. has

5. is having

Dịch:

1. Bây giờ cô ấy đang uống nước trong một cốc thủy tinh.

2. Cả gia đình hôm nay đang ngồi cạnh cửa ra vào.

3. Họ thường ngồi cạnh cửa sổ.

4. Anh ấy chưa bao giờ ăn súp trong bữa tối.

5. Cô ấy hôm nay đang có súp.

4. Write : has, playing, having (x2), play, share, have.

At break time, I usually 1play with my friends, Tam and Anh. Anh isn't at school today, so I'm 2___ with Tam.

We're 3____ fun today. At lunchtime , I always 4___ some rice and an apple.But there aren't any apples, so today I'm 5____ a banana. Anh usually 6____ salad and cookies. Sometimes she 7_____ her cookies with us. She's a kind girl.

Hướng dẫn giải:

2. playing

3. having

4. have

5. having

6. has

7. shares

Dịch:

Vào giờ nghỉ giải lao, tôi thường chơi với bạn của tôi, là Tâm và Anh. Hôm nay Anh không đến trường, vì vậy tôi đang chơi với Tâm.

Hôm nay chúng tôi có một ngày vui. Vào giờ ăn trưa, tôi luôn luôn có một ít cơm và một quả táo. Nhưng hôm nay không có táo, vì vậy tôi đang có một quả chuối. Anh thường có salad và bánh quy. Thỉnh thoảng cô ấy còn chia sẻ đồ ăn của cô ấy cho chúng tôi. Cô ấy là một cô gái tốt bụng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me