Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 14 phiếu

Giải bài tập Khoa học lớp 4

Giải bài tập bài 1 Con người cần gì để sồng. Câu 1: Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình...

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Trả lời:

Như mọi sinh vật khác, con người cần: Không khí và Thức ăn để duy trì sự sống của mình

+Con ngöôøi caàn phaûi coù: Khoâng khí ñeå thôû, thöùc aên, nöôùc uoáng, quaàn aùo, nhaø ôû, baøn, gheá, giöôøng, xe coä, ti vi, …

+Con ngöôøi caàn ñöôïc ñi hoïc ñeå coù hieåu bieát, chöõa beänh khi bò oám, ñi xem phim, ca nhaïc, …

+Con ngöôøi caàn coù tình caûm vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh nhö trong: gia ñình, baïn beø, laøng xoùm, …


Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

Trả lời:

+Con người cần phải có: Không khí để thở, thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, bàn, ghế, giường, xe cộ, ti vi, …

+Con người cần được đi học để có hiểu biết, chữa bệnh khi bị ốm, đi xem phim, ca nhạc, …

+Con người cần có tình cảm với những người xung quanh như trong: gia đình, bạn bè, làng xóm, …

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me