Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m.

Listening (Nghe)

1. Listen to the news report and correct the following statements.

(Nghe báo cáo tin tức và sửa những câu sau.)

Click tại đây để nghe:

 


Hướng dẫn giải:

1   A typhoon hit Nghe An Province last night.

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area. 

5. According to the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days.

Tạm dịch:

1. Một cơn bão nhiệt đới đánh vào Nghệ An tối qua.

2. Hàng tá người bị thương nặng trong cơn bão.

3. Có thiệt hại lớn về tài sản ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An.

4. Cơn bão vừa yếu đi khi đội cứu hộ đến khu vực.

5. Theo Cục thời tiết, mưa lớn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Audio script:

   Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Dịch Script:

Tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng trở lại khi một cơn bão đánh vào khu vực đêm qua. Cơn bão bắt đầu vào khoảng 11 giờ tối. và hoành hành suốt đêm. Hàng chục người bị thương nặng và hàng trăm người khác bị mất nhà cửa. Những cơn gió mạnh đã gây thiệt hại lớn cho tài sản, bao gồm cả nhà cửa và doanh nghiệp, đặc biệt là ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An. Cơn bão đã yếu đi khi những người lao động khẩn cấp đến khu vực này. Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong các buidings bị sập hoặc hư hỏng đã được giải phóng. Công nhân hiện đang dọn dẹp các mảnh vụn bị bỏ lại bởi cơn bão dữ dội. Chính phủ đã gửi thiết bị cứu hộ đến Nghệ An, cũng như thực phẩm và vật tư y tế. Những người bỏ nhà vô gia cư đã được đưa đến các khu vực an toàn, nơi những nơi tạm trú sẽ được xây dựng để chứa chúng. Cục thời tiết đã ban hành cảnh báo lũ lụt cho Nghệ An và các tỉnh lân cận khi mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

2. Listen again and complete the data chart.

(Nghe lần nữa và hoàn thành bảng thông tin.)

Click tại đây để nghe:

 


Hướng dẫn giải:

(1) winds              (2) homeless       (3) damage

(4)  flood                        (5) debris (6) accommodation

Tạm dịch:

Loại thảm họa thiên nhiên

Bão nhiệt đới

Thảm họa này là gì?

Một cơn bão khủng khiếp với gió mạnh và mưa lớn.

Thảm họa xảy ra khi nào và ở đâu?

- Khoảng 11h tối

- ở tình Nghệ An

Những tác động của thảm họa này?

-   Hàng tá người bị thương nặng.

-   Hàng trăm người khác mất nhà cửa

-    Thiệt hại nặng cho tài sản, bao nhà cửa và công việc làm ăn.

-     Mưa lớn sẽ tiếp tục và những báo về lũ đã được đưa ra.

 

Điều gì được làm để giúp những nạn nhân thảm họa?

-   Đội cứu hộ đã giải phóng những n bị kẹt trong những ngôi nhà bị t[ hại hoặc bị sập.

-   Đội cứu hộ đang dọn dẹp những m vỡ.

-   Những người di tản mà không có cửa đã được đưa đến nơi an toàn.

-   Chỗ ở tạm thời sẽ được xây cho họ 

 

Writing (Viết)

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about.

(Em hay ai đó trong gia đình từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú nó vào bảng bên dưới. Thay vào đó, em có viết một thảm họa thiên nhiên mà em từng đọc.)

Hướng dẫn giải:

Type of natural disaster 

Drought 

What is this disaster?

There was no rain for 6 months and the temperature was over 40 celcius degrees. 

When and where did the disaster occur?

 

in the early of 2013 

in Long An province 

 

What are the effects of this disaster?

 

The trees and animals died without water.

The rice paddies were dry and died

The soil was broken. 

People didn’t have enough water for daily activities.

What has been done to help the victims of the disaster?

 

The rescue workers brought water tanks to villages to provide water.

People were limited to go out on day. 

Tạm dịch:

Loại thảm họa thiên nhiên 

Hạn hán

Thảm họa này là gì?

Không có mưa trong 6 tháng trời và nhiệt độ trên 40 độ c.

Thảm họa xảy ra khi nào và ở đâu?

đầu năm 2013

ở tỉnh Long An 

Những tác động của thảm họa này?

Cây và động vật chết do không có nước.

Những đồng Lúa bị khô hạn và chết

Đất bị nứt nẻ.

Người dân không có đủ nước cho sinh hoạt hàng ngày.

Điều gì được làm để giúp mững nạn nhân thảm họa?

 

Đội cứu hộ mang theo những bình nước đến những ngôi làng để cung cấp nước.

Người ta bị hạn chế đi ra ngoài vào ban ngày.

 

4a. Use your notes in 3 to write a news report.

(Sử dụng chú ý trong bài 3, viết 1 tin tức)

Hướng dẫn giải:

Type of natural disaster

Flood 

What is this disaster?

- Flood with heavy rains for many days

When and where did the disaster occur?

-       In 2012 

-       In Thanh Hoa province

What are the effects of this disaster?

-       All homes, trees and animals were flooded. 

-       The water got to the roof of houses. 

-       Damage to property and people.

-       Many people were injured.

What has been done to help the victims of the disaster?

 

 

-       Rescue workers helped people trapped in the flood.

-       They brought people to safe places.

Tạm dịch:

Loại thảm họa thiên nhiên 

Lũ lụt

Thảm họa này là gì?

- Lũ lụt lụt với mưa lớn trong nhiều ngày

Thảm họa xảy ra khi nào và ở đâu?

-       Trong năm 2012

-      ở tỉnh Thanh Hóa

Những tác động của thảm họa này?

-      Tất cả nhà cửa, cây cối và động vật bị lụt lội.

-      Nước dâng đến nóc nhà.

-      Thiệt hại người và tài sản.

-     Nhiều người bị thương.

Điều gì được làm để giúp mững nạn nhân thảm họa?

 

-       Đội cứu hộ giúp người dân bị kẹt trong lũ.

-       Họ đưa người dân đến nơi an toàn.


 b. Swap news reports with a partner and review each other's drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to class.

(Trao đổi thông tin với một bạn học và ôn lại bản nháp của mỗi người. Ôn lại và sửa nếu cần. Sau đó trình bày báo cáo cuối cùng cho lớp.)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me