Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 8

Giải câu 1, câu 1.b, câu 1.c, câu 1.d, giải bài tập lí thuyết từ trang 87 đến trang 89 SBT Địa lí 8. Câu 1. a, Tính lượng mưa và lưu lượng dòng chảy trung bình một tháng trong năm và ghi vào cột còn trống trong bảng số liệu trên

Câu 1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

a, Tính lượng mưa và lưu lượng dòng chảy trung bình một tháng trong năm và ghi vào cột còn trống trong bảng số liệu trên

b, Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng dòng chảy của tửng lưu lượng dòng chảy của từng lưu vực sông theo gọi ý dưới đây:

c, Xác định thời gian và độ dài( số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu giá trị trung bình tháng.

d, Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mauw và mùa lũ trên từng lưu vực sông nói riêng và toàn quốc nói chung.

Trả lời:

a, Trung bình tháng :

-         Sông Hồng: lượng mưa tb=153,3mm; lưu lượng dòng chảy trung bình: 3632,59 m3/s

-         Sông Gianh: lượng mưa tb=153,3mm; lưu lượng dòng chảy trung bình: 3632,59 m3/s

b, Biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng dòng chảy của tửng lưu lượng dòng chảy của từng lưu vực sông

c, Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

* Lưu vực sông Hồng:

– Mùa mưa lưu vực sông Hồng từ tháng 5-10, lượng mưa trung bình 263 mm. (trung bình tháng 153 mm).

– Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu lượng nước trung bình 6 547 m3/s (trung bình tháng 3632 m3/s).

* Lưu vực sông Gianh:

– Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình 309,7 mm (trung bình tháng 186 mm)

– Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng trung bình 128,9 m3/s (trung bình tháng là 61,7 m3/s )

d, 


Câu 1.b trang 87 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng dòng chảy của từng lưu vực sông theo gợi ý dưới đây 

Trả lời:


Câu 1.d trang 89 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông nói riêng và toàn quốc nói chung.

Trả lời:


Câu 1.c trang 89 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Xác định thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu giá trị trung bình tháng

Trả lời:

Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

* Lưu vực sông Hồng:

– Mùa mưa lưu vực sông Hồng từ tháng 5-10, lượng mưa trung bình 263 mm. (trung bình tháng 153 mm).

– Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu lượng nước trung bình 6 547 m3/s (trung bình tháng 3632 m3/s).

* Lưu vực sông Gianh:

– Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình 309,7 mm (trung bình tháng 186 mm)

– Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng trung bình 128,9 m3/s (trung bình tháng là 61,7 m3/s )

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác