Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Review 3

Giải bài tập Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Complete the crossword.

 

Hướng dẫn giải:

2. hard: chắc

3. repair

4. planets

5. star

6. clock

7. modern

8. lose

2. Write: straight, right, left, traffic lights

Yesterday I was with my dad outside my house. A man asked, "Excuse me, where's the station?" My dad said, "Go 1straight, then turn 2_____ . At the 3____, turn 4_____ and it's in front of you". "Thank you", said the man. "You know the city well"."That's because I'm a taxi drive," my dad said.

Hướng dẫn giải:

2. right

3. traffic lights

4. left

Dịch:

Hôm qua tôi đã cùng với bố của tôi ra ngoài. Một người đàn ông hỏi " Xin phiền một chút, trạm  xe  ở đâu?" Bố tôi nói " ĐI thẳng, sau đó rẽ phải. Đến chỗ đèn giao thông, rẽ trái và nó ở trước mặt bạn". "Cảm ơn", người đàn ông đó nói. "Anh thật là biết rõ đường thành phố này." "ĐÓ là vì tôi là lái xe taxi" bố tôi nói.

3. Write: why, because

Hoa 1Why are you smiling?

Millie 2 _____ I'm happy.

Hoa 3 _____ are you so happy?

Millie 4____ I won this trophy.

Hoa 5 ____ did you win the trophy?

Millie I won it 6_____ I'm the fastest runner at school. 7_____ are you asking so many questions?

Hướng dẫn giải:

2. Because

3. Why

4. Because

5. Why

6. Because

7. Why

Dịch:

Hoa: Tại sao bạn cười?

Millie: Bởi vì tôi hạnh phúc.

Hoa: Tại sao bạn hạnh phúc?

Millie: Bởi vì tôi đã chiến thắng chiếc cúp này.

Hoa: Tại sao bạn lại chiến thắng cái cúp này?

Millie: Tôi đã thắng nó vì tôi là người chạy nhanh nhất ở trường. Tại sao bạn hỏi tôi nhiều câu hỏi vậy?

4. Read and write T (true) or F (false)

1. The orange flowers are the least beautiful. __T___

2. The red flowers are the most expensive. ______

3. The purple flowers are the cheapest. _____

4. The purple flowers are more expensive than the yellow and white ones. ____

5. The yellow and white flowers are less beautiful than the orange ones. ____

Hướng dẫn giải:

2. T

3. F

4. T

5. F

Dịch:

1. Hoa màu cam  ít đẹp nhất.

2. Hoa màu đỏ đắt nhất

3. Hoa màu tím rẻ nhất

4. Hoa màu tím đắt hơn hoa màu vàng và hoa màu trắng.

5. Hoa màu vàng và hoa màu trắng không đẹp bằng hoa màu cam.

6. Write the words under the correct headings

pencil, yogurt, orange, gloves, picnic, cucumber, page, police

c says c

 

c say s

pencil

g says g

g say j

Hướng dẫn giải:

c says c

picnic

cucumber

c say s

pencil

police

g says g

yogurt

gloves

g say j

orange

page

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me