Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 4: We had a concert

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Dịch:

light: đèn

cry: khóc

bike: xe đạp

boat: thuyền

blow: thổi

bone: xương

room: phòng

blue: xanh nước biển

flute: ống sáo

2. Listen and read.

Click here to listen

It's a cold, cold night, and I'm out in my boat.

The wind is blowing

And I'm wearing a coat.

The sky's dark blue, I can see the moon.

I can see a bright light

From a distant room.

Dịch:

Trời lạnh, đêm lạnh, và rôi đang bơi thuyền bên ngoài.

Gió đang thổi

Và tôi đang mặc áo khoác

Bầu trời xanh tối, và tôi có thể nhìn thấy trăng

Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn sáng

Từ một căn phòng phía xa.

3. Read again. Circle the words with long "i" sounds in blue, the words with long "o" sounds in green,

and the words with long "u" sounds in purple.

Hướng dẫn giải:

long "i": night, sky, see, bright, light,

long "o": cold, boat, blowing, coat

long "u": blue, moon, room

4. Circle the word that contains a different vowel sound.

1. light   smile   soap   cry

2. moon   bone   elbow   snow

3. blue    flute   boot   sky

4. dry   boat   like   night

5. my   fly   blow   high

6. room   June   soon   stone

Hướng dẫn giải:

1. soap  

2. moon  

3. sky

4. boat  

5. blow  

6. stone

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me