Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 8: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Các bạn chia thành hai đội để chơi trò chơi. Hãy xác định thành viên của mỗi đội, biết rằng các thành viên trong cùng một đội cầm miếng bìa ghi biểu thức có giá trị bằng nhau.

Hoạt động

Câu 1 trang 10 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Tìm các cặp phép tính có cùng kết quả.

Lời giải:

Câu 2 trang 10 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Số?

a) 4 x 9 = 9 x ……..

b) 5 x 10 = ……… x 5

c) 3 112 x 8 = ……… x 3 112

d) 41 320 x 3 = 3 x ………

Lời giải:

a) 4 × 9 = 9 × 4

b) 5 × 10 = 10 × 5

c) 3 112 × 8 = 8 × 3 112

d) 41 320 × 3 = 3 × 41 320

Câu 3 trang 10 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

 Dùng tính chất giao hoán để tìm kết quả của phép tính 6 x 15.

Lời giải:

Dùng tính chất giao hoán của phép nhân thu được: 6 x 15 = 15 x 6

Vậy 6 x 15 = 90

Hoạt động

Câu 1 trang 12 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Tính bằng 2 cách (theo mẫu).

Lời giải: 

4 x 2 x 5 = ?

Cách 1: 4 x 2 x 5 = (4 x 2) x 5 = 8 x 5 = 40

Cách 2: 4 x 2 x 5 = 4 x (2 x 5) = 4 x 10 = 40 

7 x 2 x 3 = ?

Cách 1: 7 x 2 x 3 = (7 x 2) x 3 = 14 x 3 = 42

Cách 2: 7 x 2 x 3 = 7 x (2 x 3) = 7 x 6 = 42

6 x 3 x 3 = ?

Cách 1: 6 x 3 x 3 = (6 x 3) x 3 = 18 x 3 = 54

Cách 2: 6 x 3 x 3 = 6 x (3 x 3) = 6 x 9 = 54

6 x 2 x 4 = ?

Cách 1: 6 x 2 x 4 = (6 x 2) x 4 = 12 x 4 = 48

Cách 2: 6 x 2 x 4 = 6 x (2 x 4) = 6 x 8 = 48

Câu 2 trang 12 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Các bạn chia thành hai đội để chơi trò chơi. Hãy xác định thành viên của mỗi đội, biết rằng các thành viên trong cùng một đội cầm miếng bìa ghi biểu thức có giá trị bằng nhau.

Lời giải:

 

9 × 3 × 2 = 9 × (3 × 2) = 9 × 6

= (9 × 3) × 2 = 27 × 2

8 × 5 × 2 = 8 × (5 × 2) = 8 × 10

= (8 × 5) × 2 = 40 × 2

Vậy đội thứ nhất là các bạn cầm miếng bìa ghi phép nhân: 9 × 6; 9 × 3 × 2; 27 × 2

    đội thứ hai là các bạn cầm miếng bìa ghi phép nhân: 8 × 5 × 2;  8 × 10; 40 × 2

Câu 3 trang 12 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Rô-bốt làm 3 chiếc bánh kem. Mỗi chiếc bánh kem được cắt thành 5 phần, mỗi phần có 2 quả dâu tây. Hỏi Rô-bốt đã dùng tất cả bao nhiêu quả dâu tây?

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 3 chiếc bánh

Mỗi chiếc bánh: 5 phần

Mỗi phần: 2 quả

Tất cả: ? quả

Bài giải

Ba chiếc bánh kem được cắt làm số phần là:
5 x 3 = 15 (phần)

Rô-bốt đã dùng số quả dâu tây là:
2 x 15 = 30 (quả)

Đáp số: 30 quả dâu tây

Luyện tập

Câu 1 trang 13 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Số?

Lời giải:

Câu 2 trang 13 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Biết 9 x 68 130 = 613 170 và 613 170 x 5 = 3 065 850.

Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết giá trị của mỗi biểu thức sau:

68 130 x 9       

5 x 613 170                  

9 x 68 130 x 5                 

 5 x 9 x 68 130

Lời giải:

Áp dụng tính chất giao hoán, ta có:

68 130 x 9 = 9 x 68 130 = 613 170                                      

5 x 613 170 = 613 170 x 5 = 3 065 850

Áp dụng tính chất kết hợp, ta có:

9 x 68 130 x 5 = 613 170 x 5 = 3 065 850                           

5 x 9 x 68 130 = 5 x (9 x 68 130) = 5 x 613 170 = 3 065 850

Câu 3 trang 13 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Giải ô chữ dưới đây.

Lời giải:

Ê: 4 × 20 × 5 = 4 × (20 × 5) = 4 × 100 = 400

Ý: 4 × 25 × 3 = (4 × 25) × 3 = 100 × 3 = 300

Ô: 6 × 50 × 2 = 6 × (50 × 2) = 6 × 100 = 600

U: 2 × 30 × 4 = (2 × 30) × 4 = 60 × 4 = 240

Vậy ô chữ cần tìm là: LÊ QUÝ ĐÔN

Câu 4 trang 13 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Số?

a) 104 x 7 = 7 x …….

b) 9 x 30 = (……. + 10) x 9

c) (6 x 15) x 21 = 6 x (……… x 21)

d) 23 x 3 x 4 = 4 x ……… = 12 x ……….

Lời giải:

a) 104 x 7 = 7 x 104

b) 9 x 30 = (20 + 10) x 9

c) (6 x 15) x 21 = 6 x (15 x 21)

d) 23 x 3 x 4 = 4 x 69 = 12 x 23

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác