Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 4: Caring for those in need

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class. (Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.)

1. Do a survey. Find out: 

(Hãy làm cuộc khảo sát và tìm ra:)

Tạm dịch:

1. bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn đã tham gia vào công việc tự nguyện?

2. lý do họ làm tình nguyện viên là gì?

3. những gì họ đã làm?

4. họ muốn làm gì trong tương lai nếu họ không tham gia vào công việc tự nguyện cho đến nay?

     Báo cáo kết quả của bạn cho lớp / nhóm của bạn.

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class.

(Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.)

Hướng dẫn giải:

1. Aims

2. List of things you need to do: events, activities, programmes

3. Schedule

4. The number and type of volunteers needed

5. Other resources needed (money and other donations)

Tạm dịch:

1. Mục tiêu

2. Danh sách những thứ bạn cần làm: các sự kiện, các hoạt động, các chương trình

3. Lịch trình

4. Số lượng tình nguyện viên cần thiết

5. Các nguồn lực khác cần thiết (tiền và các khoản đóng góp khác)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác