Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 7: Further Education

2. Present your group’s opinions to the class.

1. Your English class is going to hold a discussion on the topic "Should we take a gar year after secondary school graduation?” Work in groups to prepare vour presentation Discuss reasons for taking a gap year and reasons for immediately entering collegi or university.

(Lớp tiếng Anh của em sẽ tổ chức một buổi thảo luận về chủ đề "Chúng tôi có nên nghỉ ngơi một năm sau khi tốt nghiệp trung học?" Làm bài tập theo nhóm để chuẩn bị bài trình bày. Thảo luận lý do vì sao nên nghỉ và lý do vì sao nên vào học cao đẳng hay đại học ngay sau khi tốt nghiệp.)

Hướng dẫn giải:

1. Do you afford a gap year?

- Think of a detailed plan and you will see if you can afford or not. How much you will need depends on where you are going and how long for. You need to pay for travel, accommodation, food and fun, of course. But you can make money by helping others. Get a job by looking online. There are many jobs for students, including bar work, waiting, cleaning, shop assitant...

2. Why should we take a gap year after graduation from secondary school?

A gap year can be a good idea if you feel you are not mature enough to cope with university. The reasons for it are:

- A gap year can teach you the independence and maturity needed to make the most of university life.

- You can prepare yourself for university life. By doing volunteer jobs for the community where you are staying, you will be learning and developing your skills in the process. Helping others increases your social and relationship skills.

Other reasons:

- Spending a year in another country will bring adventures, stories and memories ufl last a lifetime. You can experience a different culture, learn a new language, make new friends...

- You will have something to talk about. You will have first-hand opinions to share about people, places, and ideas that your friends might have never heard of.

3. Why should we enter college or university right after high school graduation?

When you are fresh out of school, you are used to daily routines. If you take a year Oil after graduation, you will be lazy, not wanting to wake up early to go to classes; you will lack and loose your motivation in learning.

Tạm dịch:

1. Bạn có đủ khả năng trong một năm nghỉ ngơi?

Hãy suy nghĩ về một kế hoạch chi tiết và bạn sẽ thấy được bạn có khả năng hay không. Bạn cần bao nhiêu tiền phụ thuộc vào nơi bạn đi và bao lâu. Bạn cần phải trả tiền cho du lịch, chỗ ở, thức ăn là tất nhiên. Nhưng bạn có thể kiếm tiền bằng cách giúp đỡ người khác. Có được một công việc bằng cách tìm kiếm trên mạng. Có rất nhiều công việc cho sinh viên, bao gồm cả thanh công việc, bồi bàn, dọn dẹp, trợ lý cửa hàng ...

2. Tại sao chúng ta nên dành một năm nghỉ sau khi tốt nghiệp trung học?

Một năm nghỉ có thể là một ý tưởng tốt nếu bạn cảm thấy bạn không đủ chín chắn để đến với trường đại học. Lý do của nó là:

- Một năm nghỉ có thể dạy cho bạn sự độc lập và trưởng thành cần thiết để tận dụng cuộc sống đại học.

- Bạn có thể chuẩn bị cho cuộc sống đại học. Bằng cách làm các công việc tình nguyện cho cộng đồng nơi bạn ở, bạn sẽ được học tập và phát triển các kỹ năng của bạn trong quá trình. Giúp tăng khả năng giao tiếp xã hội và mối quan hệ của bạn.

Các lý do khác:

- Chi tiêu một năm ở một quốc gia khác sẽ mang lại những cuộc phiêu lưu, câu chuyện và những ký ức kéo dài suốt cuộc đời. Bạn có thể trải nghiệm một nền văn hoá khác, học một ngôn ngữ mới, kết bạn mới ...

- Bạn sẽ có một cái gì đó để nói về. Bạn sẽ có ý kiến trực tiếp để chia sẻ về người, địa điểm và ý tưởng mà bạn bè của bạn có thể chưa bao giờ nghe đến.

3. Tại sao chúng ta nên vào đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học?

Khi bạn mới ra trường, bạn đã quen với các thói quen hàng ngày. Nếu bạn mất một năm nghỉ sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ lười biếng, không muốn thức dậy sớm để đi đến lớp học; bạn sẽ thiếu và mất động lực trong học tập.

 

2. Present your group’s opinions to the class.

(Trình bày ý kiến của nhóm mình trước lớp.)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác