Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 6: Global Warming

Làm bài tập theo cặp. Gạch chân các perfect participles trong những câu ở mục 4 phần GETTING STARTED. Sau đó viết lại câu. sử dụng after/then hoặc because/since.

VOCABULARY (Từ vựng)

1. Complete the sentences with the right form of the words/phrases from 3 in GETTING STARTED.

(Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách chọn dạng đúng của từ/cụm từ đã gặp ở hoạt động 3 phần GETTING STARTED.)

Hướng dẫn giải:

1. carbon footprint

2. infectious diseases

3. emissions

4. ecological balance

5. heat-related illnesses

6. climate change

Tạm dịch:

Nóng lên toàn cầu xảy ra khi các khí nhà kính trong khí quyển bẫy nhiệt từ mặt trời.

1. Sau khi đo được dấu các-bon của công ty, họ nhận ra rằng lượng khí cacbonic (CO2) mà họ sản xuất là rất lớn.

2. Các nhà khoa học đã cảnh báo về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.

3. Một lượng lớn khí thải carbon dioxide được thải vào khí quyển bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch.

4. Nạn phá rừng là một trong những mối đe dọa môi trường lớn nhất đối với sự cân bằng sinh thái trên thế giới.

5. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng, có nhiều trường hợp bệnh liên quan đến nhiệt.

6. Mặc dù sự nóng lên toàn cầu đang gây ra những thay đổi về thời tiết, nhưng nó chỉ là một khía cạnh của sự thay đổi khí hậu.

PRONUNCIATION (Phát âm)

Intonation on yes-no questions and echo questions

(Ngữ điệu trong câu hỏi yes-no và câu hỏi lặp lại.)

1. Listen and repeat these sentences, paying attention to their rising intonation 

(Hãy nghe và lặp lại những câu này, chú ý tới ngữ điệu lên trong các câu.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

1. Bạn có đồng ý với tôi không?

2. Bạn có thể nói về những ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu?

3. Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể giảm lượng khí thải carbon của chúng ta?

4. Đúng là sự nóng lên toàn cầu đang trở nên tồi tệ hơn?

5. Hầu hết các vấn đề môi trường gây ra bởi con người?

2. Listen and mark / (rising intonation) on the echo questions. Then practise read the exchanges.

(Hãy nghe và đánh dấu mũi tên lên thể hiện ngữ điệu lên của những câu hỏi lặp lại. Tập đọc các mẩu hội thoại dưới đây.)

Click tại đây để nghe:


1. A: Most of the environmental problems are man-made.

B: Man-made? 

2. A: Scientists are concerned about the effects of global warming.

B: Scientists are concerned about what? 

3. A: I cycle to work every day.

B: You do? 

4. A: By 2050, rising temperatures could lead to the extinction of a million species.

B: The extinction of a million species? 

5. A: In order to save our environment, we should reduce our use of paper products.

B: We should do what? 

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

1. A: Hầu hết các vấn đề môi trường đều do con người tạo ra.

B: Con người tạo ra?

2. A: Các nhà khoa học lo ngại về ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu.

B: Các nhà khoa học quan tâm đến cái gì?

3. A: Tôi đi làm mỗi ngày.

B: Bạn đi làm sao?

4. A: Đến năm 2050, nhiệt độ tăng có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của một triệu loài.

B: Sự tuyệt chủng của một triệu loài?

5. A: Để bảo vệ môi trường, chúng ta nên giảm bớt việc sử dụng các sản phẩm giấy.

B: Chúng ta nên làm gì?

GRAMMAR (Ngữ pháp)

1. Work in pair. Underline the perfect participles in the sentences in 4 in GETTING STARTED. Then rewrite the sentences using after/then or because/since.

(Làm bài tập theo cặp. Gạch chân các perfect participles trong những câu ở mục 4 phần GETTING STARTED. Sau đó viết lại câu. Sử dụng after/then hoặc be cause/since. ) 

Hướng dẫn giải:

- Having planned the content, we're now looking for supporting information.

⟶ After we have planned the content, we re now looking for supporting information. 

- Having treated the environment irresponsibly, humans now have to suffer.

⟶ Because/Since humans have treated the environment irresponsibly, they now have to suffer. 

Tạm dịch:

- Đã lên kế hoạch nội dung, bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm thông tin hỗ trợ.

⟶ Sau khi chúng tôi lên kế hoạch nội dung, chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin hỗ trợ. (Mệnh đề thời gian)

- Có trách nhiệm đối với môi trường một cách thiếu trách nhiệm, con người bây giờ phải chịu đựng.

⟶ Bởi vì / Vì con người đã đối xử với môi trường một cách thiếu trách nhiệm, bây giờ họ phải chịu đựng. (Mệnh đề chỉ dẫn)

2. Match the two parts to make complete sentences.

(Ghép hai mệnh đề thích hợp để xây dựng câu hoàn chỉnh.)

Hướng dẫn giải:

1. e                2. c                  3. a                   4. b

5. g                6. h                  7. f                    8. d

Tạm dịch:

1. Sau khi chúng tôi xác định nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu - chúng tôi đã tìm ra một số giải pháp để tác động nó.

2. Vì họ đã sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch ở nước mình - họ phải tìm ra một số loại năng lượng thay thế.

3. Bởi vì người dân địa phương đã chặt phá rừng để làm đường cho nông nghiệp - bây giờ họ phải chịu đựng lũ lụt nghiêm trọng.

4. Sau khi chúng tôi đọc báo cáo về việc tiêu hao xăng trong ô tô làm thay đổi khí hậu - chúng tôi đã quyết định bán xe của mình và thay thế một chiếc xe đạp.

5. Vì nông dân đã được thông báo về những ảnh hưởng xấu của phân hóa học - họ bắt đầu sử dụng chúng ít hơn trên cánh đồng của họ.

6. Sau khi chúng tôi nói chuyện với các chuyên gia môi trường - chúng tôi đã thay đổi thái độ của chúng tôi với thiên nhiên.

7. Vì người dân đã bỏ qua cảnh báo về sự nóng lên toàn cầu trong hơn 20 năm - họ phải chịu đựng ảnh hưởng của nó đến bây giờ.

8. Sau khi chúng tôi biết rằng con người chịu trách nhiệm về sự nóng lên toàn cầu - chúng tôi đã quyết tâm giảm lượng khí thải carbon của mình.

3. Rewrite the sentences using perfect participle.

(Viết lại các câu trên, sử dụng perfect participle.)

Hướng dẫn giải:

1. Having identified the causes of global warming, we worked out some solutions to reduce its effects.

2. Having used up the fossil fuel resources in their country, they have to find some types of alternative energy.

3. Having cut down the forests to make way for farming, now local people have to suffer severe floods. / Having cut down the forests to make way for farming, now they have to suffer severe floods.

4. Having read the report on how the burning of petrol in cars contributes to climate change, we decided to sell our car and get a bicycle instead.

5. Having been informed about the bad effects of chemical fertilisers, the farmers started using them sparingly on their farms. / Having been informed about the bad effects of chemical fertilisers, they started using them sparingly on their farms.

6. Having talked with the environmentalist, we changed our attitude to nature.

7. Having ignored warnings about global warming for more than 20 years, people have to suffer its effects now.

8. Having learnt that humans are responsible for global warming, we were determined to reduce our carbon footprint.

Tạm dịch:

1. Xác định nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu, chúng tôi đã tìm ra một số giải pháp để giảm tác động của nó.

2. Sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch ở nước mình, họ phải tìm ra một số loại năng lượng thay thế.

3. Chặt phá rừng để làm nông nghiệp, người dân địa phương phải chịu đựng lũ lụt nghiêm trọng. /Chặt phá rừng để làm nông nghiệp, bây giờ phải chịu lũ lụt nghiêm trọng.

4. Đọc báo cáo về cách đốt xăng trong xe hơi đóng góp vào sự thay đổi khí hậu, chúng tôi quyết định bán xe của chúng tôi và mua được một chiếc xe đạp để thay thế.

5. Được thông báo về tác động xấu của phân bón hoá học, nông dân bắt đầu sử dụng chúng một cách ít trên trang trại của họ. / Được thông báo về tác động xấu của phân bón hóa học, họ bắt đầu sử dụng chúng một cách ít trên trang trại của họ.

6. Nói chuyện với chuyên gia môi trường, chúng tôi đã thay đổi thái độ của chúng tôi với thiên nhiên.

7. Bỏ qua cảnh báo về sự nóng lên toàn cầu trong hơn 20 năm nay, người dân phải chịu ảnh hưởng của nó bây giờ.

8. Biết rằng con người chịu trách nhiệm về sự nóng lên toàn cầu, chúng tôi đã quyết tâm giảm lượng khí thải carbon của mình.

Perfect gerunds (Danh động từ hoàn thành)

Hướng dẫn giải:

1. The students in Group 11G were praised for having planted the most trees in the schoolyard in the Tree Planting Competition.

2. The police suspected Mike of having cut down the oldest tree in the park.

3. He denied having dumped lots of rubbish onto the beach.

4. Thank you for having saved the lives of hundreds of wild animals.

5. They regretted having hunted and killed many wild animals.

6. The factory was heavily fined for having dumped tons of toxic waste into the river.

7. Denis was rewarded for having taken an active part in the Green Summer activities.

Tạm dịch:

Có người đã gây một đám cháy trong rừng. Tom thừa nhận rằng anh đã làm điều đó.

⇒ Tom thừa nhận đã gây hỏa hoạn trong rừng.

1. Trong cuộc thi Trồng cây, các học sinh trong Nhóm 11G đã trồng nhiều cây nhất trong sân trường. Họ đã được khen ngợi vì điều đó.

⇒ Các học sinh trong Nhóm 11G được ca ngợi vì đã trồng nhiều cây nhất trong sân trường trong Cuộc thi Trồng Cây.

2. Có người đã chặt cây lâu đời nhất trong công viên. Cảnh sát nghi ngờ Mike làm việc này.

⇒ Cảnh sát nghi ngờ Mike đã chặt cây cổ thụ trong công viên.

3. Anh ta đã đổ rất nhiều rác vào bãi biển. Anh ta đã chối.

⇒ Anh ta phủ nhận đã đổ rác vào bãi biển.

4. Bạn đã cứu sống hàng trăm loài động vật hoang dã. Cảm ơn vì điều đó.

⇒ Cảm ơn vì đã cứu sống hàng trăm con vật hoang dã.

5. Họ đã săn bắn và giết nhiều động vật hoang dã. Sau đó, họ hối hận về những gì họ đã làm.

⇒ Họ hối hận khi săn bắn và giết nhiều động vật hoang dã.

6. Nhà máy đã đổ hàng tấn chất thải độc hại xuống sông. Nó bị phạt nặng vì điều đó.

⇒ Nhà máy bị phạt nặng vì đã đổ rác thải độc hại xuống sông.

7. Denis đã tham gia tích cực vào các hoạt động Xanh. Anh ấy đã được thưởng cho điều đó.

⇒ Denis được khen thưởng đã tham gia tích cực vào các hoạt động Xanh.

 Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác