Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 6: Global Warming

1. Read the paragraphs about how youths can contribute to reducing the risks of global warming and answer the questions.

COMMUNICATION (Giao tiếp)

Green Teens Club is a youth organisation whose purpose is to protcct the environmen You are members of the club. Work in groups. Discuss and select ONE main cause global warming, and prepare a talk to present in the club meeting. Your talk shou include the following parts:

(Green Teens Club là một to chức thanh niên hoạt động với mục đích bảo vệ môi trường. Các em là thành viên của câu lạc bộ. Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận và chọn trình bày một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng nóng lên toàn cầu trong buổi gặp mặt của câu lạc bộ. Bài nói chuyện của em sẽ gồm các phần sau:)

Tạm dịch:

Phần mở đầu

1. Thu hút sự chú ý

Xin chào.

Xin được bắt đầu.

2. Giới thiệu chủ đề và mục đích cùa bài nói chuyện

Chủ đề của bài trình bày 1 bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay là...

Tôi sẽ trình bày đề tài...

3. Giới thiệu tổng quan về bài nói chuyện

Có ... phần chính troni: bài trình bày cua tôi: Trong phần đầu tiên, tôi sẽ nói về ..., phần thứ hai sẽ tập trung vào .... sau đó trong phần thứ ba. tôi sẽ ...

B. Thân bài

1. Miêu tả một trong những nguyên nhân chính

2. Giải thích các ảnh hưởng của nó

3. Đề xuất một số giải pháp khả thi (những điều chúng ta cần làm)

C. Kết luận

1. Nhắc lại thông điệp của bạn

Tóm lại

Một điều quan trọng cần ghi nhớ là...

4. Cảm ơn người nghe đã chú ý theo dõi

Hướng dẫn viết:

Hello, everybody! Nice to meet you again. The topic of my talk today is deforestation, which is one of the main causes of global warming. There are 3 main parts in my presentation: In the first part, I’ll talk about the importance of forests in terms of global warming, the second part will focus on how deforestation affects our lives on Earth, and then in the third part, I will suggest some solutions for preserving our forests.

We plant trees, first of all, for their beauty and to provide shade for us but they do more than that. Trees create an ecosystem to provide habitat and food for animals. They cool the air, land, and save water. In terms of global warming, trees absorb carbon dioxide and potentially harmful gases, such as sulfur dioxide, carbon monoxide, from the air and release oxygen. It means they help reduce the amounts of carbon dioxide sent to the atmosphere, so reduce the greenhouse effect.

Trees are so important to our daily life; however, they are cut down every day in the process called deforestation. Deforestation is the cutting down of trees from an area without intention of replanting. Trees are cut down for paper and wood products, to clear land for building houses or constructions, and to expand farming areas. Unfortunately, people are not fully aware of the danger of cutting down trees or forests. Deforestation has many negative effects on the environment. It leads to a loss of habitat for millions of species. It drives climate change by affecting the soil and the water cycle. It also speeds up global warming by permitting more amounts of carbon dioxide that we release to remain in the atmosphere. As we can see clearly, deforestation changes local weather: the temperature of many regions has increased; there have been more floods, storms or droughts...

Take action on global warming today! Thing we should do first is to stop cutting down trees. Peope of all ages are encouraged to plant more trees and live in a way that does not harm the environment. As students, we can share information with friends and family members on deforestation, so that as many people as possible will be aware of its danger. We need to do everything, despite the smallest, to save our planet!

In conclusion, forests are very important to all living things on Earth because of the benefits they bring. Forests are home to millions of animals, provide resources and healthy environment for us to live on Earth, help reduce the effects of global warming. It is important for us to understand the vital role they play in the environment and the impact of deforestation. When forests are cut down massively, extreme weather events would be expected to occur more often and there would be more natural disasters. With education, people can be taught the value of forests and the importance of caring for them. Remember that everyone can help preserve our forests and fight deforestation. Live green and inspire others to do the same.

I hope you have enjoyed my presentation. Thank you for listening!

Tạm dịch:

Chào mọi người! Rất vui được gặp lại bạn. Chủ đề của cuộc nói chuyện của tôi ngày hôm nay là nạn phá rừng, đó là một trong những nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu. Có ba phần chính trong bài trình bày của tôi: Trong phần thứ nhất, tôi sẽ nói về tầm quan trọng của rừng đối với vấn đề nóng lên toàn cầu, phần thứ hai sẽ tập trung vào cách thức phá rừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trên trái đất, và trong phần thứ ba, Tôi sẽ đề xuất một số giải pháp để bảo vệ rừng của chúng tôi.

Chúng tôi trồng cây, trước hết, vì vẻ đẹp của chúng và để cung cấp bóng mát cho chúng tôi nhưng họ làm nhiều hơn thế. Cây tạo ra một hệ sinh thái để cung cấp môi trường sống và thức ăn cho động vật. Họ làm mát không khí, đất đai, và tiết kiệm nước. Xét về sự ấm lên toàn cầu, cây cối hấp thụ khí cacbonic và các khí độc có thể gây ra, như sulfur dioxide, carbon monoxide, từ không khí và giải phóng oxy. Nó có nghĩa là chúng giúp làm giảm lượng khí cacbonic đi vào bầu khí quyển, do đó làm giảm hiệu ứng nhà kính.

Cây cối rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta; tuy nhiên, chúng bị chặt mỗi ngày trong quá trình được gọi là nạn phá rừng. Nạn phá rừng là việc chặt cây ở một khu vực mà không có ý định trồng lại. Cây cối bị chặt làm giấy và sản phẩm gỗ, làm sạch đất để xây nhà hoặc công trình và mở rộng diện tích canh tác. Thật không may, người dân không nhận thức đầy đủ về nguy cơ chặt cây hoặc rừng. Nạn phá rừng có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Nó dẫn đến sự mất mát môi trường sống của hàng triệu loài. Nó làm thay đổi khí hậu bằng cách ảnh hưởng đến đất và môi trường. Nó cũng đẩy nhanh sự nóng lên toàn cầu bằng cách cho phép nhiều lượng khí carbon dioxide mà chúng ta thải ra để duy trì trong khí quyển. Như chúng ta có thể thấy rõ ràng, mất rừng làm thay đổi thời tiết địa phương: nhiệt độ của nhiều vùng đã tăng; đã có nhiều trận lụt, bão hoặc hạn hán ...

Hãy hành động vì sự nóng lên toàn cầu ngay hôm nay! Điều chúng ta nên làm đầu tiên là ngừng chặt cây. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều được khuyến khích trồng nhiều cây cối và sống theo cách không gây hại cho môi trường. Là học sinh, sinh viên, chúng ta có thể chia sẻ thông tin với bạn bè và người thân trong gia đình về nạn phá rừng, để càng nhiều người càng có thể nhận thức được nguy cơ của nó. Chúng ta cần phải làm tất cả mọi thứ, mặc dù nhỏ nhất, để cứu vãn hành tinh của chúng ta!

Tóm lại, rừng rất quan trọng đối với tất cả sinh vật trên trái đất vì lợi ích mà chúng mang lại. Rừng là nơi có hàng triệu động vật, cung cấp nguồn tài nguyên và môi trường lành mạnh để chúng ta sống trên trái đất, giúp giảm tác động của sự nóng lên toàn cầu. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu vai trò quan trọng của chúng trong môi trường và tác động của nạn phá rừng. Khi rừng bị chặt phá ồ ạt, các sự kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ được dự kiến sẽ xảy ra thường xuyên hơn và sẽ có nhiều thiên tai hơn. Với giáo dục, con người có thể được dạy giá trị của rừng và tầm quan trọng của việc chăm sóc chúng. Hãy nhớ rằng mọi người có thể giúp bảo vệ rừng của chúng tôi và chống phá rừng. Lối sống xanh và truyền cảm hứng cho người khác cũng làm như vậy.

Tôi hy vọng bạn đã thích bài trình bày của tôi. Cám ơn vì đã lắng nghe!

CULTURE (Văn hóa)

1. Read the paragraphs about how youths can contribute to reducing the risks of global warming and answer the questions.

(Đọc các đoạn văn dưới đây về những đóng góp của tuổi trẻ nhằm giảm bứt nguy cơ của hiện tượng nóng lên toàn cầu, sau đó trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. It is a series of short films that tell real stories about the different ways young people have contributed to reducing the carbon footprint of their homes, schools, communities, and countries.

2. Because he has learnt about how trees can help to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere.

3. To raise money for the clean-up of the BP oil spill in the Gulf of Mexico in 2010.

4. One student stood covered in plastic bags in front of city lawmakers and asked them to ban plastic bags.

Tạm dịch:

 

"Tiếng nói giới trẻ cho hành tinh" là một loạt các bộ phim ngắn kể về những câu chuyện có thật về những cách khác nhau mà những người trẻ tuổi đã góp phần giảm lượng carbon trong nhà, trường học, cộng đồng và các quốc gia. Họ đã trồng cây, gây quỹ cho việc bảo vệ động vật hoang dã, nâng cao nhận thức về những nguy hiểm về môi trường, vv . Đây là ba câu chuyện cho thấy bất cứ ai, thậm chí cả trẻ nhỏ, có thể đóng góp đáng kể để làm chậm sự thay đổi khí hậu.

 


Sau khi học được cách cây có thể giúp làm giảm lượng carbon dioxide trong bầu khí quyển, Felix Finkbeiner 11 tuổi đã bắt đầu dự án 'trồng câu trên Hành tinh'. Chẳng bao lâu, dự án này đã giúp trồng 2,5 tỷ cây xanh ở Đức và 12 tỷ cây trên toàn thế giới. Felix Finkbeiner nói: "Nếu những người trưởng thành không làm điều gì đó, chúng tôi phải làm điều đó, bởi vì chúng ta sẽ có khoảng 80 năm nữa và các cháu của chúng ta lâu hơn.

 

Olivia Bouler, đến từ New York, cũng đã 11 tuổi khi cô nghe về vụ tràn dầu BP BP năm 2010 ở Vịnh Mexico và quyết định làm gì đó để giúp đỡ. Cô đã gây quỹ cho việc dọn dẹp bằng cách tạo ra và bán các bức tranh của loài chim. Cô đã gây quỹ hơn $ 200,000 cho National Audubon Society, một nhóm bảo vệ loài chim và các động vật hoang dã khác. "Sử dụng những điểm mạnh của bạn," Olivia nói. 'Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường muốn giúp đỡ'.

 

Một nhóm học sinh tại Trường Trung Học Santa Monica, California, đã cùng nhau nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của túi nhựa trên đại dương và môi trường. Một sinh viên đứng đậy trong túi nhựa trước các nhà lập pháp thành phố và yêu cầu họ cấm túi nhựa. Đó đã là một thành công. Santa Monica là một trong những thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ cấm túi nhựa.

 

1. "Tiếng nói giới trẻ cho hành tinh" là gì?

Đây là một loạt phim ngắn kể về những câu chuyện có thật về những cách khác nhau mà những người trẻ tuổi đã góp phần giảm lượng carbon trong nhà, trường học, cộng đồng và các quốc gia.

2. Tại sao Felix Finkbeiner bắt đầu dự án 'Trồng cây cho Hành tinh'?

Bởi vì anh ấy đã học được cây có thể giúp làm giảm lượng carbon dioxide trong khí quyển.

3. Tại sao Olivia Bouler lại tạo ra và bán các bức tranh của loài chim?

Để gây quỹ cho việc dọn sạch sự cố tràn dầu BP tại Vịnh Mexico vào năm 2010.

4. Học sinh tại Trường Trung học Santa Monica ở California, làm sao để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của túi nhựa với động vật biển và môi trường?

Một học sinh đứng đậy trong túi nhựa trước các nhà lập pháp thành phố và yêu cầu họ cấm túi nhựa.

2. Discuss with a partner.

(Hãy thảo luận với bạn bên cạnh.)

Hướng dẫn giải:

What do young Vietnamese people do to reduce the carbon footprint of their homes. I schools, communities, arid country?

Do small things such as: unplug your electronic devices, even your chargers, when thev are not in use; take public transit, choose a laptop over a desktop because it is energy efficient, use water efficiently, plant a tree, be green in your yard, tell family and friends that energy efficiency is good for their homes and the environment because it lowers greenhouse gas emissions and air pollution...

Do you know any stories about young Vietnamese people who have helped to reduce global warming?

My story is about a group of young Vietnamese people aeed 13-17 in Quang Binh province who were trained to make an educational film on climate change The vwaac; people planned, scripted and filmed a 6-minute video telling a story of a fishing community in the province, where a number of homes and a school were washed away by frequent and devastating storms. “Everyone should feel they have a responsibilin to reduce climate change”, 15 year-old Võ Giang Hà said proudly. “Children and young people are the most vulnerable to climate change, but they are also the people who can make a change and become part of the solution" Hà added. The filming group hoped the video would contribute to raise awareness of climate change in Viet Nam and let everyone know they can take action to reduce its impacts on the life on Earth.

Tạm dịch:

Thanh niên góp tiếng nói bảo vệ hành tinh là một loạt phim ngắn kể các câu chuyện có thật về những đóng góp của thanh niên trong việc sáng tạo các cách thức khác nhau nhằm giảm bớt lượng khí carbon do gia đình, trường học, cộng đồng hay quốc gia thải ra hàng ngày. Họ trồng cây, gây quỹ cho hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, nâng cao nhận thức về các hiểm hoạ môi trường... Sau đây là ba câu chuyện cho thấy bất kỳ ai, thậm chí trẻ em, đều có thể đóng góp tích cực làm chậm lại tiến trình biến đổi khí hậu.

Sau khi được biết về vai trò của cây xanh trong việc giảm bớt lượng khí carbon dioxide trong không khí, cậu bé Felix Finkbeiner đã bắt đầu dự án “Trồng cây vì Hành tinh”. ít lâu sau, dự án này đã giúp trồng được 2,5 tỉ cây xanh ở Đức và 12 tỉ cây xanh trên toàn thế giới. “Nếu người lớn không làm gì, chúng ta sẽ phải làm bởi vì chúng ta sẽ hiện diện trên hành tinh này thêm 80 năm nữa và con cháu chúng ta thậm chí còn lâu hơn," Felix Finkbeiner nói.

Năm 11 tuổi Olivia Bouler, người New York, nghe kể về sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico và đã quyết định giúp đỡ. Em làm và bán tranh về chim để gây quỹ cho hoạt động dọn dẹp các vết dầu loang trên biển. Em quyên góp được hơn 200.000 đô la cho Hiệp hội Quốc gia Audubon, một tố chức bảo vệ chim và các loài động vật hoang dã. “Hãy sử dụng sức mạnh." Olivia nói. “Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường muốn giúp đỡ mà thôi.”

Một nhóm học sinh trường trung học Santa Monica, bang California đã cùng nhau thảo luận để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm do túi ni lông gây ra cho động vật biển và môi trường. Một em học sinh đã trùm túi ni lông lên người, đứng trước các nhà lập pháp của thành phố và yêu cầu họ cấm sử dụng túi ni lông. Các em đã thành công. Santa Monica là một trong những thành phố đầu tiên của nước Mỹ cấm sử dụng túi ni lông.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác