Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 11 Nâng cao

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Câu 1: Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp...

Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp.

Trả lời:

Vai trò của pha sáng trong quang hợp: Trong pha này, hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng của các phôtôn ánh sáng theo phản ứng kích thích chất diệp lục (chdl): chdl + hv = chdl* = chdl**.

(chdl: trạng thái bình thường, chdl*: trạng thái kích thích, chdl**: trạng thái bền thứ cấp).

Năng lượng kích thích chất diệp lục ở hai trạng thái chdl* và chdl** được sử dụng cho các quá trình: quang phân li nước và phôtphorin hóa quang hóa để hình thành ATP và NADPH thông qua hai hệ quang hóa: hệ quang hóa I và hệ quang hóa II (PSI và PSII) theo phản ứng:

12H20 + 18ADP + 18P vô cơ + 12NADP+

                                             -> 18ATP + 12NADPH + 602

Kết quả là hình thành ATP và NADPH cung cấp cho pha tối và giải phóng 02 vào khí quyển.  


Câu 2,3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định C02 của ba nhóm thực vật. 

Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định C02 ở thực vật C4 và CAM.

Trả lời:

*   Nhóm thực vật C3 quang hợp trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ C02, 02 bình thường. Nhóm thực vật C4 quang hợp trong điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ 02 cao, trong khi đó nồng độ C02 lại thấp ở vùng nhiệt đới nóng ấm kéo dài, nên phải có quá trình cố định C02 hai lần. Lần 1 nhằm lấy nhanh C02 vốn ít ở không khí và tránh được hô hấp ánh sáng. Lần 2 cố định C02 trong chu trình Canvin để hình thành các hợp chất hữu cơ trong các tế bào bao bó mạch.

*   Nhóm thực vật CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài như: dứa, xương rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa mạc... Vì lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này" phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và quá trình nhận C02 phải tiến hành vào ban đêm khi khí khổng mở.

Như vậy, nhóm thực vật C4 quang hợp được thực hiện ở hai không gian khác nhau, còn thực vật CAM quang hợp được thực hiện ở hai thời gian khác nhau. 


Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

A. Năng lượng ánh sáng.                   C. H20.

B. C02.                                            D. ATP và NADPH.

Trả lời:

Đáp án: D  


Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ti thể và lục lạp đều:

A. Tổng hợp ATP                    C. Khử NAD+ thành NADH.

B. Lấy electron từ H20            D. Giải phóng 02

Trả lời:

Đáp án: A  


Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong quang hợp các nguyên tử ôxi của C02 cuối cùng sẽ có mặt ở đâu?

A. 02 thải ra.                           C. 02 và glucôzơ.

B. Glucôzơ.                              D. Glucôzơ và H2O.

Trả lời:

Đáp án: D 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me