Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 5: Festivals in Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam

Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.

1. Work in pairs. Describe the picture and answer the questions.

(Làm theo cặp. Miêu tả tranh và câu trả lời bên dưới.)

Hướng dẫn giải:

1. He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight.

2. He defended the country from foreign invaders - the An.

Tạm dịch:

1. Ai là thánh Gióng?

Anh ấy là một anh hùng thần thoại bởi vì anh ấy lớn lèn từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.

2. Anh ấy làm gì cho quốc gia?

Anh ấy bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm - giặc Ân.

2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A, B, or C.

(Nghe một hướng dẫn viên đứa thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. B

2. A

3. C

Tạm dịch:

1. Lễ hội Gióng được tố chức ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

2. Lễ hội này được tố chức đế tưởng nhớ Thánh Gióng người đã đánh giặc Ân.

3. Lễ hội được tổ chức từ ngày 6-12 tháng 4 Âm Lịch. 

3. Listen to talk again and write answers to the questions below.

(Nghe bài nói lần nữa và viết câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

2. The preparation begin one month before the festival.

3. A religious ceremony. 

4. There is a cheo play performance. 

5. This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage. 

Tạm dịch:

1. Thánh Gióng khác những anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?

Anh ấy là một anh hùng thần thoại người mà lớn lên từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đèm.

2. Sự chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?

Sự chuẩn bị bắt đầu 1 tháng trước lề hội.

3. Loại nghi lễ nào diễn ra sau dám rước?

Một nghi lễ tôn giáo.

4. Điều gì xảy ra khi đêm xuống?

Có một màn trình diễn chèo.

5. Lễ hội này quan trọng như thế nào?

Lễ hội này thể hiện tình yểu đất mẹ và sự bảo tồn của di sản văn hóa.

Audio script:

The Giong festival is celebrated every year in Phu Linh Commune. Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders — the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

Dịch Script:

Lễ hội Gióng được tổ chức hàng năm tại xã Phú Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này kỷ niệm người anh hùng, Thánh Gióng. Ông được coi là một anh hùng huyền thoại vì ông đã lớn lên từ một đứa trẻ ba tuổi thành một người khổng lồ qua đêm. Ông được tôn thờ để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài - Giặc Ân.

Mặc dù lễ hội này được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12 của tháng 4 âm lịch, mọi người bắt đầu chuẩn bị quần áo truyền thống cho đám rước và cho các buổi biểu diễn lễ hội khác nhau một tháng trước đó. Trong lễ hội, cuộc diễu hành bắt đầu tại Đền Mẫu và đi đến đền Thượng, nơi một buổi lễ tôn giáo được thực hiện. Khi màn đêm buông xuống, hát chèo được thực hiện. Sau đó, lễ hội kết thúc với một đám rước lễ tạ ơn vào ngày 12.

Lễ hội này thể hiện tình yêu của chúng ta đối với quê hương và sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta.

4. Work in pairs. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes.

(Làm theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng lưới từ bên dưới để ghi chú.)

Hướng dẫn giải:

I like the Hung King Temple festival.

It’s held in Phu Tho Province.

It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

It commemorates the merit of Hung Kings.

It worships Hung Kings.

It’s impressive because there are many people joining it.

The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, Licsl dances, wrestling and xoan singing performances.

I like this festival because it is so meaningful.

I also like it because they are so jovful.

Tạm dịch:

Tôi thích lễ hội Đền Hùng.

Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ.

Nó được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch.

Nó tưởng niệm công lao Vua Hùng.

Nó thờ cúng Vua Hùng.

Nó gây ấn tượng vì có nhiều người tham gia.

Những hoạt động chính như lễ dâng vua Hùng, cánh tre, múa sư tử, đâm vật và trình diễn hát xoan.

Tôi thích lễ hội này bởi vì nó rất ý nghĩa.

Tôi cũng thích nó bởi vì nó thú vị.

5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences.

(Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.)

Hướng dẫn giải:

This festival is Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month. We worship OUT Moon God at the festival. We thank him because he gives us good harvest and plenty of fish in the rivers.

There are many activities: first we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their elapsed hands to the moor. The offerings are green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes. Then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Tạm dịch:

Lễ hội này là Ooc bom boc. Nó được tổ chức bởi nhóm dân tộc của chúng tôi ở Sóc Trăng vào ngày 14 và 15 tháng 10 Âm lịch. Chúng tôi thờ Thần Mặt trăng ở lễ hội. Chúng tôi tạ ơn ngài bởi vì ngài đem đến cho chúng tôi vụ mùa tốt và nhiều cá trên sông. Có nhiều hoạt động: đầu tiên chúng tôi có nghi lễ thờ cúng ở nhà, dưới cống vòn tre hoặc ở chùa. Khi mặt trăng  xuất hiện, người già cầu nguyện với Thần Mặt trăng và bọn trẻ chấp tay  hướng về mặt trăng. Lễ vật là cốm gạo xanh, dừa, khoai tây vả bánh bía. Sau đó chúng tôi thả những đèn giấy xinh đẹp trên sông, đêm kế, chúng tôi tổ chức đua thuyền rồng.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me