Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 3: Becoming Independent

2. Listen and link (v) the consonant sounds and the vowel sounds. Then practice reading the sentences. (Nghe và kết nối phụ âm với nguyên âm, sau đó tập đọc những câu đó.)

VOCABULARY (Từ vựng)

1. Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjectives do not have all the corresponding word forms. Use a dictionary, if necessary.

(Hoàn thành bảng dưới đây bằng nhừng từ có cùng gốc với những tính từ ở cột thứ nhất. Một số tính từ không có dạng thức từ phù hợp. Dùng từ điển khi cần.)

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:
1. đáng tin cậy 
2. tự tin
3. độc lập
4. tự lực
5. kiên quyết
6. đã được xác định
7. chịu trách nhiệm

2. Complete the sentences with some of the words from 1.

(Hoàn thành câu bằng một sổ từ ờ bài tập 1) 

Hướng dẫn giải: 

1. reliable                                     5. self-reliance 

2. confidence                               6. decisively 

3. well-informed                           7. Independence 

4. responsible 

Tạm dịch:

Ba là một người trẻ rất quyết tâm. Không ai có thể ngăn cản anh ấy đạt được mục đích của mình.

1. Ann là một người rất đáng tin cậy. Bất cứ khi nào bạn yêu cầu cô ấy làm những việc cho bạn, bạn có thể mong đợi cô ấy làm tốt.

2. Bạn phải tin tưởng vào khả năng của bạn và tự tin vào bản thân để thành công.

3. Để giữ thông tin đầy đủ về các chủ đề hiện tại, bạn cần phải đọc báo và xem tin tức.

4. Cô ấy có thái độ rất trách nhiệm đối với công việc. Cô ấy không cần ai phải nhắc nhở về nhiệm vụ của mình.

5. Lan đã được dạy cách tự tin từ khi còn nhỏ, vì vậy cô ấy bây giờ rất độc lập.

6. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải hành động rất quyết đoán.

7. Người Việt Nam kỷ niệm ngày Độc Lập ngày 2/9.

PRONUNCIATION (Phát âm)

Linking between a consonant and a vowel

(Nối âm giữa một phụ âm và một nguyên âm)

1. Listen and repeat the following sentences, paying attention to the linking between the words.

(Nghe và lặp lại những từ sau. Chú ý đến sự kết nối giữa các từ với nhau.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

1. Anh ấy là học sinh mới trong lớp của chúng tôi.

2. Anh ấy luôn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình đúng giờ.

3. Anh ấy biết rất nhiều về cuộc sống và thế giới xung quanh.

4. Bây giờ là lúc tất cả chúng ta chúc mừng những thành tựu của chúng ta đã đạt được.

5. Một người độc lập có khả năng tự làm việc.

2. Listen and link (v) the consonant sounds and the vowel sounds. Then practice reading the sentences.

(Nghe và kết nối phụ âm với nguyên âm, sau đó tập đọc những câu đó.)

Click tại đây để nghe:


1. Line up and  wait till tell you what to do.

2. My number is oh nine oh eight seven six oh four oh five (0908760405).

3. You could earn a lot of money if you write an interesting e-book.

4. Once upon a time, there was a frog that lived in a little pond.

5. Take a box from over there and give it to me.

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

1. Xếp hàng và đợi cho đến khi tôi nói cho bạn biết phải làm gì.

2. Số điện thoại của tôi là oh 9 oh 8 7 6 oh 4 oh 5 (0908 760 405).

3. Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu bạn viết một cuốn sách điện tử thú vị.

4. Đã có một lần, có một con ếch sống trong một cái ao nhỏ.

5. Lấy cái hộp từ đó và đưa nó cho tôi.

GRAMMAR (Ngữ pháp)

1. Work in pairs. Underline the to-infinitive in the sentences you found in 4 in GETTING STARTED. Pay attention to how the infinitives are used.

(Làm việc theo cặp. Gạch dưới những động từ nguyên mẫu có TO trong những câu em tìm được ở bài tập 4 trong phần GETTING STARTED. Hãy chú ý đến cách dùng của các động từ nguyên mẫu có TO.)

Hướng dẫn giải:

1. It's good to have a friend you can rely on.

(to-infinitive is used in the structure "It + linking verbs + adj + to infinitive")

2. Even our Maths teacher was very surprised to read his answer.

(to-infinitive is used in the structure "Noun/Pronoun + linking verbs + adj + to infinitive'')

3. His parents must be really pleased to have such a son

(to-infinitive is used in the structure "Noun / Pronoun + linking, verbs + adj + to infinitive")

4. But he still has time to read...

(to-infinitive is used in the structure "(S + V) + Noun /Pronoun + to infinitive")

5. It's interesting to talk to him.

(to-infinitive is used in the structure "It + linking verbs + adj + to infinitive")

6. I really admire his ability to make decisions so quickly.

(to-infinitive is used in the structure "(S + V) + Noun / Pronoun + to infinitive")

7. You're lucky to have a close friend like him.

(to-infmitive is used in the structure "Noun / Pronoun + linking verbs + adj + to inf ini five ") 

Tạm dịch:

1. Bạn có thể dựa vào một người bạn tốt.

2. Ngay cả giáo viên Toán của chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc câu trả lời của anh ấy.

3. Cha mẹ của anh ấy chắc hẳn thực sự hài lòng khi có cậu con trai như vậy.

4. Nhưng anh ấy vẫn có thời gian để đọc ...

5. Thật thú vị khi nói chuyện với anh ấy.

6. Tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng của anh ấy.

7. Bạn may mắn có được một người bạn thân như anh ấy.

2. Rewrite the sentences using the to-infỉnitive.

(Hãy viết lại những câu dưới đây, sử dụng động từ nguyên mẫu có TO.)

Hướng dẫn giải:

1. The little boy was afraid to jump into the pool.

2. She is proud to be the leader of the group.

3. The students were excited to hear that they had won the competition.

4. My mother was very surprised to hear that I would take part in the storytelling contest.

5. I'm sorry to disturb you.

Tạm dịch:

Chúng tôi hạnh phúc bởi vì chúng tôi đã gặp một số người thú vị.

→ Chúng tôi rất vui được gặp một số người thú vị.

1. Cậu bé sợ khi nhảy xuống hồ bơi.

Cậu bé sợ nhảy vào hồ bơi.

2. Cô ấy tự hào rằng cô ấy là người đứng đầu nhóm.

Cô ấy tự hào là người đứng đầu nhóm.

3. Các học sinh đã rất vui mừng khi họ nghe nói rằng họ đã giành chiến thắng trong cuộc thi.

Các học sinh đã vui mừng khi biết rằng họ đã giành được chiến thắng.

4. Mẹ tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy tôi tham dự cuộc thi viết truyện.

Mẹ tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi sẽ tham gia cuộc thi kể chuyện.

5. Xin lỗi tôi có làm phiền bạn không.

Xin lỗi đã làm phiền bạn.

3. Combine the sentences using to-infinitive.

(Dùng động từ nguyên mẫu có TO để nối những câu dưới đây)

Hướng dẫn giải:

1. It's unreasonable to expect that everybody will understand you.

2. It's impossible to guess what will happen.

3. It's easy to learn some simple sentences in Knglish such as How are you? or Thank you.

4. It's necessary to take a map with you when travelling in a foreign country.

5. It's possible for you to finish the project on your own.

Tạm dịch:

Tất cả chúng ta đều muốn thăm thành Citadel. Thật thú vị.

→ Thật thú vị khi tất cả chúng ta ghé thăm Citadel.

Đừng mang theo chiếc ô của bạn. Không cần thiết.

→ Không cần mang theo chiếc ô của bạn.

1. Đừng nghĩ rằng mọi người sẽ hiểu bạn. Không có lý do gì.

Không có lý do để mong đợi rằng mọi người sẽ hiểu bạn.

2. Chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Điều đó là không thể.

Không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra.

3. Mọi người đều có thể học một số câu tiếng Anh đơn giản như thế nào? hoặc Cảm ơn bạn. Dễ thôi.

Thật dễ dàng để học một số câu đơn giản bằng tiếng Anh như thế nào? hoặc Cảm ơn bạn.

4. Bạn nên lấy bản đồ với bạn khi đi du lịch ở nước ngoài. Nó là cần thiết.

Cần phải đem theo một bản đồ khi đi du lịch ở nước ngoài.

5. Bạn có thể hoàn thành dự án một mình. Nó là có thể.

Bạn có thể hoàn thành dự án một mình.

4. Rewrite the sentences using the nouns in hrackcts and a to-infinitive phrase.

(Dùng danh từ cho trong ngoặc đơn và một cụm động từ nguyên mẫu có TO để viết lại những câu dưới đây.)

Hướng dẫn giải:

1. You are not ill so there's no need to stay in bed.

2. My teacher has the abilitv to make complicated things easy to understand.                             

3. His decision to take part in the contest surprised all oi'us.

4. I couldn’t get permission lo go to the party.

5. I didn't know about their plan to go to Nha Trane for the summer holidays.

Tạm dịch:

Cô ấy biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. 

→ Cô ấy biết cách giải quyết vấn đề.

1. Bạn không bị bệnh vì vậy bạn không phải ở trên giường. 

Bạn không bị bệnh vì vậy bạn không cần phải nằm trên giường.

2. Giáo viên của tôi có thể làm cho những điều phức tạp thành dễ hiểu. 

Giáo viên của tôi có khả năng làm cho những điều phức tạp thành dễ hiểu.

3. Anh ấy quyết định tham gia vào cuộc thi đã gây bất ngờ cho tất cả chúng tôi. 

Quyết định của anh ấy tham gia cuộc thi đã khiến chúng tôi ngạc nhiên.

4. Tôi không được phép đi dự tiệc.

Tôi không thể có được sự cho phép đi dự tiệc.

5. Tôi không biết họ sẽ đi Nha Trang vào những ngày nghỉ hè.

Tôi không biết về kế hoạch của họ để đi Nha Trang cho những ngày nghỉ hè.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác